افغان موج   

حَـلِّ مُعَـمّا

نعمت الله مختارزاده 21جنوری 2009 شهر اسن آلمان

تلیفون زنگــی زد و محـترم  ِ ( فــارانــی )

طلب ِ شـعــر ازین ، بی سر و بی پا میکرد

گفت ! دیریست که اشعار، به(افغان جرمن)

نفرستادی و اینگـــونــــه  سـخــن وا میکرد

حـــا ل  مســـئول منم ، خواهش ِ مارا بپذیر

بــــه مهـــارت بـه دلم مسکن و ماوا میکرد

گفتمش ! قهـــر نه ، بـل ناز نمـودم بَهـِـشان

زانکـــــه طـبـعـم  زمن اینگـونه تمنا میکرد

گِلــــــه هــــا کـــردم و گفتم ز حقیقت بر او

لیــــک با نغــــــز ِ کلامش مره شیدا میکرد

گفتمش شاعــــره یی نیز به این درد مُصاب

نا لـه از جـور ِ شما چون منی رسوا میکرد

گفت ! لطـفـــا ً تــو بگـو ، بار ِ دگـر بفرستد

ز سر ِ لطف  سخــن ، شهـــد و مربا میکرد

گفتمش می نفـــرستد  پس ازین شعـر ، دگر

یکی دو بار فـــرســـتـاده و ، حاشــا میکرد

قصه تکـــــرار شد و ، فیصله در آخر ِ کار

کاپی هــــای بفـــرســتم ، که نه افشا میکرد

بعد ِ آن کاپی یی از شعر ِ خود و آصفه جان

کــردم ایمل کـــه اگـــر ، حَـلِّ  معما میکرد

حـــا ل ناراحـت و آزرده ز من گـــردیــــده

شکـــوه مجنون ، چـرا ؟ از غم ِ لیلا میکرد

دامـــن ِ یـــوسف ِ اشـــعار ، دریدن ، عجبا

کــه بــه مصر ِ ادب  اعجاز ، زلیخا میکرد

قـصه از مـذهـب ِ فـرهــاد ، به خسرو گفتم

وصل ِ شیرین به دلش  شورش وغوغا میکرد

کار ِ عـیسی ، ز حقیقت بــه سـر ِ دار کشید

دار شـرمـیـد و  ولــی  فخـر ،  چلیپا میکرد

ســـیـنۀ حضرت ِ موعود  ، که تیربار شدی

امــر ِ او بــود کــه هــر درد ، مداوا میکرد

عاقبت مظهــــر ِ اسـما  و صفاتش به ظهور

آمــد و عالــــم ِ ادنی ، چــــو اعـــلا میکرد

گــــرچـه از هر سخنش ، خلقت ِ نو پیدا شد

کــه نـمایـنـده گــی ، از عــا لم ِ بـالا میکرد

گفت ! بُشرا ، به هــمه مسلم و ترسا و یهود

وحــــدت ِ عـــا لـــم ِ انـســان ، مُهـیا میکرد

ز تحـــــری ِّ حقیقت  ،  به هـمه مژده رسید

بهـــــر ِ تعــدیل ِ معیشت ، رهی پیدا میکرد

هـمه از یک پـــدر و مـادر و از یک وطنید

من و تو محو و  ولی ، خلق ، فقط ما میکرد

ترک ِ تبعیض ِ نــژادی و ، ز قومی و ز دین

هـــمـه را بـنـــدۀ ،  آن خالـــق ِ یکـــتا میکرد

تا جهان یک وطــن و یک هـدف و یک ملت

صورت ِ حق ز بشر ، جلــوه گری ها میکرد

«نعمت» هرگز نه حراسد که اگر قاضی یی دهر

حکـــم ِ تکفــیر ِ مــــرا صادر و امضا میکرد