افغان موج   

نعمت الله مختارزاده                                                                      شهر ِ اسّن آلمان هشتم اگست 2008

 

وعدۀ تصویر

وعده کردی که فرستم ، یکی تصویر ، چه شد ؟         بــه امیــدش  ،  منی آواره  شـدم  پیر ، چه شد ؟

کاســۀ صبر ِ من از وعــده شکستن ، بـِشِـکست         پـتـره و ، پتره گر و ، جــرئت ِ تدبیر ، چه شد ؟

ای بهانه گر و ، ای شوخک و، ای وعده خلاف         تهمتی  ،  بر منی ِ افسرده  ز تـحـقـیر ، چه شد ؟

گــــر دو ســــه عــاشق ِ بیچاره ، چو تو پیدا بود         هـمه معشوقـه به فــریاد  ، که زنجیر ، چه شد ؟

قـــهر از مــن مَـشو و ،  من ز تــو قهـرم به خدا         کــه بـه آزار ِ دلـم ، لحــظه یی تاخیر ، چه شد ؟

عـاشــــقان در پی ِ مـعـــشوق ، دوانـنـد ،  ولــی         من بقــربان ِ سرت  ،  قسمت و تقدیر ، چه شد ؟

از خــــدا حافـــــظی و  قـــهر ، سخـن می رانی         ناز کم کــــن صنما  ،  توبه و تقصیر ، چه شد ؟

جگــــرم  پــــاره نمـــودی و ، نــمک می پـاشی         مـرچ ِ تـنـد ِ سخــن و سوزش و تاثیر ، چه شد ؟

پس ازین نــــام ِ مــــرا محـــو کـن از صفحۀ دل         زیر ِ پا کـــرده بگــــو ،  مـنبعِ تنویر ، چه شد ؟

آخـــــریـــن پاســـخ ِ من گیر و ،  نما  تعــویذش         دل« نعمت» چه شد و قدرت ِ تسخیر ، چه شد ؟

وعده کردی که فرستم ، یکی تصویر ، چه شد ؟

بــه امیــدش ، منی بیچـــاره شدم پیر ، چه شد ؟