افغان موج   

نـظــام ارگ کابــل مافـیـاییست
درون فاسـد و برونش کذاییست
اساسش انتحـار و تریاک اسـت
حصولش اعتیاد و بی نواییست

نـظام فـاسـد دزدان پــوچ اسـت
چـپاول جـای کار زیـربناییست
نـیـابـی نـقـشـۀ پاکیـزه در ارگ
همه تـوطـئه و مادر خـطاییست
بخاک و خون فتاده خلق مظلوم
غـنی سـرگـرم آهنگ غناییست
شود معـدوم خلق و کـشـور مـا
غنی درفکر تیم و تیمگراییست
پلان ارگ یکسر انحصار است
وطـن قــربـانـی بی اعتـناییست
به مثل شاه شجاع و عبدالرحمن
امیر ارگ غرق خود نماییست
چـه می پرسی زعبدالله ونازش
بـه دنـبال لـبـاس و دلــرباییست
شـــده اتمــر کلان ارگ طالــب
به افراطی وراچون همنواییست
رئیس امـنـیـت هـمکار طـالــب
همه ضعف وبکلی رسواییست
قضـاء و پارلمـان مـزدور دالـر
همه باخصم میهن همصداییست
مــده آخـند دربـاری بـه مـا پـنـد
دل وعمامه وریش ات ریاییست
بـود چـون غـــدۀ بـدخیـم دولـت
برای طالب و داعش سراییست
گروه دزد و فـاسد بـر سر کار
که کاروبارشان چوروگداییست
مرام ارگ بحران آفـرینی است
نه این جنجال وبحران نهاییست
شده خاک وطن سـکّـوی داعـش
درین بازی نه چونی وچراییست
غنی چون کودک هردم خیالست
بـه پـاکـسـتان وی را آشـناییست
وطـن مـیــدان جـنگ اطلاعـات
جهان مشغول نیرو جابجاییست
به مرگ ما کند دشمن عـروسی
به خون خلق دستانش حناییست
به نزدخالق ومخلوق خواراست
نماد زشت بی شرم و حیاییست
سران ارگ غرق ناز و نعـمت
فغـان خلـق ما از بی غـذاییست
به جای عـدل وداد وفهم ودانـش
فقط بحران جنگ قومگراییست
بــه نـام قـوم آتـش می فـروزنـد
میان خون و آتش، همگراییست
تمام پول و قـدرت بهرقوم است
بـرای شـهــرونـدان نـارواییست
اگر دولت به دست شیطان است
ولـی کار وطـنـداران خـداییست
جـوانــان وطـن روشـنگران اند
مرام و مقصد شان رهنماییست
بـه چـنگال سـتـم تـاکی و تا چند
تـلاش و هـمـدلی راه رهاییست
طی چل سال درخاک وطن وای
فـقـط جنگ زمینی و هـواییست
بـه جـنگ داخـلی نـابـود گـردیم
ولی ازهمدیگر مشکل جداییست

رسول پویان
11/6/2017