افغان موج   

شعر ناتمام

در پشت این حصار جدایی بگوی کیسـت

انسوی مرز دغدغۀهای تو چیست چیست؟

محـــبوب مــــن تــلاوت آیات حـــــسن تو

در هر زبان که گفته شود جاودانه گیست

گل مــــیکند بهاربه نام تو سالهــــــا ست

فصل دیگر به خاطر پاییز من صحیحست

گفتم غزل که وصف تو در آن اداء شود

هرچند هجاء و قافیه در آن نبود ونیست

این شعر نا تمام و غـــم انگیز دفـــترات

در لحظه های غـــــربت دلها شنیدنیست

نعمت الله ترکانی

اتریش 14 اکتوبر 2007