افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

حنگسالار
دوبیتی های سرگردان ام امروز
بود در قلب دشمن آتش افروز
یقین دارم به زودی مــــردم ما
به ضد جنگسالار است پیروز

سیاف
چرا شرم از جهــــادِ خود نداری
و ترس زین اعتیادِ خــــود نداری
هنوز افشار خون بار است امروز
چــــرا آنرا بیادِ  خود  نداری ؟!

مسلمانی
مسلمانی اگر اینست که باشی
برای رهیری یک فردِ ناشی
ندانی راه و یک بیراهه ای را
یقینن احمقِ مشکل تراشی!

مغز متفکر
تفکر گــــر چنین باشد که اغیار
ترا هســـتند یار و یاورِ ...غار
چه کس با گرگ ها همخانه بوده
که از او گاهی ندیده درد و آزار

ن.ت