افغان موج   

وفا وعشق در ذاتم نهان است ازانم دل پراز شوروفغان است
نیابی در نهاد من دو رنگی زبان من دلم را ترجمان است

دوبیتی های پرسوز"بخش سوم"