افغان موج   

دلته په چل ھراشغالګرراغلی

په ډیرتزویر،په ډیرھنرراغلی

څوک د"ملګري"څوک د"ورور"په نامه

مونږته د خیرپه نوم،په شرراغلی

ھرچاد خپل مطلب یاري کړی ده

دلته "رفیق"،که "برادر"راغلی

ځان یی ھمدین اوھمنواښودلئ

چی له ھرځایه،ھرکوډګرراغلی

مونږته رقیب ھم په خنداخنداکی

په ظاھرخوږ،لکه دلبرراغلی

ځان یی زمونږد خلکویارښودلئ

چی ھرشریراوفتنه ګرراغلی

آخرزمونږپه سربادارجوړشوی

څوک چی له بل ځای مرورراغلی

تل یی د بل ګټوته پام کړی دی

د بل په زور چی ھررھبرراغلی

قیامه مونږته د دوستانوپه نوم

کورته مدام د غلولښکرراغلی

 

الحاج الھام الدین قیام