افغان موج   
تباهی کی شده از مُــــلک ما کم
به خاکستر نشستند مردم از غم
هـمه جا سرخِ خون بی گناهیست
همه جا چیغ و فریاد اســت و ماتم

***

گلــــوی غصـــه داره سرزمـــینم
ز دردی قـــــصه داره سرزمیـــنم
همیـــــشه زخمدار تیــشه داران
تــــبر را بوســـه داره سر زمــینم


***
وطـــــن را غصه یی در بر گرفته
تـــماشا گردِ خاکستر گرفـــــته
صــــدا خـــاموش در چاه گلویی
به سیـــــنه آرزو هـــا دَر گرفته

***
صبوری چاره ی غمهای ما نیست
بگو این خانه جای غصه ها نیست
بــــــدل کن سرنوشتِ پر ز اندوه
بگو تقدیرِ غم ما را سزا نیست

***

چه میخواهی ز جانِ ما ، غریبه ؟!
چرا اندازی شر این جا، غریبه!
برو راحت بـــمان این مـــردمان را
َبَدَر شو زین وطـــن حالا ،غریبه !

02.11.2013
نجیلا پگاهی