افغان موج   

           آرزوی صحت وسلامت شمارا دارم.

میخواهم بدین وسیله به جواب پیامک کوتاه شما که به آدرس ایمیل من فرستاده بودید پرداخته و روشن و واضح بیان نمایم همانطوریکه تعهد سپرده ام قسمت وار بر کتاب " رها در باد " خانم ثریابهأ گفتار های خواهم داشت ؛ از شما توقع دارم تا بر حوصله مندی خویش بیفزائید ما همه با هم در رد تمام اراجیف لایعنی ، دروغ های بی سروته وتقلبات رنگارنگ وی مطالب مشحون از حقایق را خواهیم خواند . من بر خود لازم میدانم تا تمام مطالب مطروحه را با ارائۀ اسناد کافی و غیر قابل تردید که در دستم قراردارد به اثبات برسانم ؛ از جمله بحث وارزیابی نوشتار " آیا نجیب را میشناسید؟ " نیز شامل گفتار های من خواهد بود، من به خانمک بی بهأ دگر اجازه نمیدهم که پشتواره های دروغ ها و تهمت های خویشرا به عهدۀمن بگذارد. بگذار اذهان بیدار و کاوشگر خواننده گان عزتمند قضاوت کنند که حقایق واقعی چیست و نوشتارهای غیظ آلود وکینه توزانۀ بی صحت وسقم خانمک بی بها ( بی ارزش ) وبی بهأ ( بی روشنی ) برای چه تحریر یافته است ، فقط من ازشما وسایر علاقه مندان این موضوعات خواهان شکیبائي و حوصله مندی میباشم برای اینکه باید قضاوت سالم ودرست انجام داده باشیم.             

آنچه مربوط به پالیسی وخطوط نشراتی ویب بلاگ شما میشود مربوط به شخص شماست ولی آنچه مربوط به پرده برداری وواضح ساختن حقایق میگردد مربوط منست.

                                                                                    به امید برپائي وسرودن حقیقت.

                                                                                              صدیق " راهی "