افغان موج   

نـجـیـب بـهـروش    ونـکـوور کـانـادا

مــراد دل

هــــــر فـتـنـه دریـنـجــا کــه بـپـا شـد شـده بـاشـد

زانـدازه فـــزون جـــرم و خـطـا شـد شـده بـاشـد

در مـسـتـی خـواب سـحــــــــر مـحـتـسـب شـهـر

" اوراد نـمـــــــازی کــــه قـضـا شـد شـده بـاشـد"

دزدان تـبـهـکـــــــار خـون آشـام و حــــــرامــی

بـا فـعـل بـد اخـوان صـفـــــــــــا شـد شـده بـاشـد

گـــرعــــزت نـامـوس وطـنـداری و ایـمــــــــان

از دسـت خـســیـســــــــان تـۀ پـا شـد شـده بـاشـد

درپـیـش عـــــــدو پـشـت زعـیـم از مـنـت بـیـش

چـون شـاخــــۀ بـشـکـسـتـه دوتـا شـد شـده بـاشـد

بـررغـم شـــــــــرافـت اگـــــرش مــــــردم دیـده

پـوچ از گـهــــر شـــــرم و حـیـا شـد شـده بـاشـد

انـدر نـظــــــــر بـی خـــــــرد و بـزدل و تـرسـو

گـــر روبـه صـفـت شـیـرنـمـــــا شـد شـده بـاشـد

ور فـیـصـلـۀ جـــــــرگــه بـه بـربـادی مـیـهـــــن

پـیـش دوهــــزار بـی ســـــرو پـا شـد شـده بـاشـد

روزی بـرســـد تــوده بـپـا خـیــزد گـــــــــــــویـد

دولـت بـه مــــــــــــــــراد دل مـا شـد شـده بـاشـد

نـومـبـر 2011