افغان موج   

خطاب به قاتل

ایکه برجان خودی معــــرکه  آرا شده ای

فتنه انگیز وتبهکار وشر افــــــزا شده ای

ازســـراپردۀ هرکلکِ  تو خــــون  میبارد

قاتل  مــــردم  آواره  و بیـــــجا  شده ای

توبدین فکـــر پر از دغــــدغه  وشیطانی

باعث تقـــــویۀ  فـــــرقۀ  اعــــدا شده ای

میکُشی مرد وزن وپیروجوان ازچه دلیل؟

شعله افــــروز به  کاشانۀ  دلهــا شده ای

درســـــر انجــــام  بدو سلسلۀ  رسوایی

بدتر ازروسپـیی دورکلیســــــا  شده ای

هرکـــــجا حادثه  شد  دست ترا می بینم

بسکه بی عاطـــفه و حادثه افزا شده ای

حمله برمسجدوبرمکتب وبرشهرودهات

طرح اغـــیار بوداینکه به اجرا شده ای

درهیــــــولای زمان شکوه  بجای  نرسد

غرق اندر هوس  و مست  تمنا  شده ای

چوکریمی همه کس ازتوبجان آمده است

در شــرافت شکنی  شهرۀ  دنیا  شده ای

 

31 ـ اسد ـ 1390 مطابق 22 ـ رمضان المبارک