افغان موج   

در گذشت دو جنایتکارتاریخ

طی یک ماه دو جنایتکار پاکستانی به نام نصیرالله بابرو کرنیل امام ازین دنیا رفتند. این دو جنایتکار گویا از میان همان نخبگانی برگزیده شده بودند که انتلجینت سرویس انگلیس بعد ارزیابی اقوام و خیل های پشتون، بلوچ ، پنجابی و سندی پروژه دوباره سازی اسلام را بعد از قرون وسطی  مدرن ترساخته است.  پشتون ها که در جریان جنگهای ازادیبخش در قرن هژده نوزده و بیست علیه انگلیس ایستاده بودند و برای آزادی هندوستان از استعمارانگلیس جان های شیرین خود را صادقانه فدا میکردند در اواخر قرن بیستم  شعار تفرقه بینداز و حکومت کن را به سرکرددگی این دو جنایتکار تاریخ پیشبردند. اینها هم مثل همه پاکستانی های دیگر که به ساز انگلیس و امریکا رقصیدند. ملتی را به نام اسلام از پیکر یک شبه قارۀ مدنیت افرین چون هندوستان جدا کردند و اضافه از دوصد ملیون انسان را به نام پاکستان و بنگلدیش به ماتم همیشگی رها کرده و به توطعه های امریکا ـ  انگلیس خود را شریک ساختند.نتیجه ان فقر، عقب ماندگی، دستنگری و حتی در نیمه قرن بیستم نخستین  به نام  بنگلدیش و پاکستان را  تجربه نمودند.

کجا شد محمد علی جناح، ایوب خان و چودهاری رحمت علی خان و شوکت علی خان که به اشاره انگلیس در نیمه قرن بیست هندو ها را مردم کثیف میپنداشتند و خواهان جدایی از پیکره ای سرزمین هندوستان این  مهد تاریخ عالم بودند و بلاخره این همه فعالیت های ضد بشری شان چه جایی را گرفته است. این پاکستانی هایکه خودرا پاکترین همه خلق های عالم میدانست در کدام وضیعت قرار دارند؟.

 در کشمکش این غایلۀ جدایی از هند  صد ها هزار خانواده های مسلمان کشته شدند. هندوستان بزرگ به سه پارچه تقسیم شد دودفعه جنگ گرم به بهانه توسعه طلبی در کشمیر به اشاره انگلیس و وهابی های عربستان صد ها هزار انسان دیگر را به کام مرگ فرستاد. طبق احصایه های معتبر از سال 1945 ملیارد ها دالر های خدا داد از هر گوشه  به نام اسلام  و اولین جمهوری اسلامی به این سرزمین سرازیر شد. محمد علی جناح مرتد رفت و جای اورا اسلافش نتوانستند پاک و منزه بسازند و هریکی را دیگرش کشت. ذوالفقار علی بوتو راضیاوالحق مرتد اعدام کرد، دخترذولفقار علی بوتو  بینظیر بوتو را ترور کردند. . پرویز مشرف با اشاره انگلیس و بخاطر خط کشیدن روی پلان های امریکا  نواز شریف را برطرف کرد. به کمک انگلیس و چین کمونیست سلاح اتمی ساختند. و هنوز از گذشته زیادتر این سرزمین را پایگاه تروریست های سازمان های جهنمی امریکا انگلیس به نام القاعده ساختند. این کشوررا از بدو پیدایش به سازمان های مشترک المنافع با امریکا و انگلیس مرتبط نمودند و در طی نیم قرن سیستم های مختلف دولتداری را تجربه کردند. در حالیکه مردم این سرزمین در منتهی فقر وبدبختی به حیات خود ادامه میدهند. طبق آمار های معتبر 90 در صد مردمان این سرزمین زیر خط فقر زندگی میکنند.

در پاکستان شخصیت مساوی است به اجیر بودن وگذاشتن سر به استان امریکا و انگلیس؛ با استفاده از نام اسلام. سازمان های تروریستی به نامهای القاعده، لشکر طیبه، سپاه صحابه،  جماعت اسلامی،   لشکر جنگجوی و حزب المجاهدین از نیم قرن به اینطرف خون میخورند و این در حالی است که فقر اقتصادی ، انارشی و زور گویی درین سرزمین بیداد میکند.اضافه از سی ملیون خلق پشتون و بلوچ در منتهای فقر و بیچارگی شب را  به روز میاورند و در سراسر پاکستان تقلب، فساد اخلاقی، فساد مالی، چور و چپاول و زورگویی حکمفرماست. کسی نیست که به داد این مردم برسد و حتی اگر سالانه ملیارد ها دالر کمک های پولی امریکا و انگلیس نباشد قادر به خوردن لقمۀ نان نیستند. فقر معنوی و اقتصادی یکجا این مردم را به پرتگاه نابودی کشاند است. هم اکنون در بلوچستان، سوبه سرحد و ایالت پنجاب جنبش های آزدایبخش ملی برای آزادی از چنگال  نظامیان فروخته شده به انگلیس و امریکا قوت میگیرند.

اما هندوستان طی همین مدت دیگربحیث یکی از قدرت های اقتصادی جهان عرض اندام کرده. هر چند بنیادگرایان  پاکستانی امریکایی مشرب به نام اسلام هر از گاهی درین سرزمین دست به تخریب و کشتار بیرحمانه میزنند اما طبق احصایه گیری سال 2010 هندوستان بعد از جمهوریت چین و برازیل  دومین قدرت اقتصادی در جهان عرض اندام نموده است.

 در هندوستان از مسلمان گرفته تا هندو، کانفیچیوس، برهمانی زندگی دارند و گاهی روی مسایل دینی و مذهبی حساب نمیکنند. ولی سیاستمداران پاکستانی با آنان دشمنی خود را همچنان ادامه میدهند. در طی چهار سال در کابل سازمان جهنمی آی اس آی پاکستان سه بار بر سفارتخانۀ هندوستان حملات تروریستی را سازمان داده است و سپاه لشکر طیبه در شهر های بزرگ هندوستان دست به حملات انتحاری و چریکی میزنند. اسلام اباد همچنان در تخریب اسلام و مقدسات مسلمانان رول یک بازیگر این فلم را با خاندان سعودی بازی میکند.

نصیرالله بابر جنرال حمید گل و کرنیل امام سه نفر از جمله اعضای بلند پایه سازمان استخباراتی نظامی پاکستان بودند که در سال اشغال شوروی با انداختن تفرقه میان مسلمانان افغانستان آنان را هفت پارچه ساختند، کابل را ویران و اردوی صد سالۀ افغانستان را متلاشی نموده و  طالبان بربریت و القاعده را بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم گردانیدند.

بلاخره سرزمینی که به نام اسلام منبع دسیسه، جنگ، تروریزم و نفاق افکنی میان ملت های مسلمان بود خیلی زود به  سرنوشتی نظیر تونس، مصر، اردن و یمن گرفتار خواهد گردید.

افغان موج