افغان موج   

آگاه باید بود که:

فلسطین نباید در مقابل جنگ سیاسی تحمیلی رژیم صهیونستی اسرائیل شکست نماید چون شکست نظامی شکست سیاسی در قبال دارد.

مقدمه:

سرزمین فلسطین از لحاظ مقام وجایگاه مذهبی خاصی برخوردار میباشد خصوصا نزد مسلمانان .

شهر بیت المقدس در طول تاریخ بنام های متعدد بوده مانند یبوس ، یورشالم ؛ اورشلیم ؛ ایلیا ؛ بیت همیقداش ، بیت المقدس وقدس یاد شده است .

وهمچنان نزد مسلمانان حرم شریف مسجد الاقصی نامیده میشود. بنابر موارد شرعی دارای آهمیت خاص است.

متن:

تعریف 

جنگ تعریف واحد ندارد در باره جنگ تعریف های گونا گون صورت گرفته است که هر یک بیانگر نگرش خاصی به جنگ میباشد .

ویک تعریفی که صورت گرفته چنین تعریف شده که جنگ را هنر سازمان دادن به کار گرفتن مقصود با استفاده از ابزار ها داسلحه های گونان گون تعریف کرده است.

انواع جنگ وجایگاه جنگ تحمیلی:

جنگ به اساس معیار های مختلف به چند دسته میباشد 

به طور مثال جنگ عادلانه وغیر عادلانه.

علل سیاسی جنگ :

برخی عقیده دارند هرگاه سیاست توانایی خود را در حل وفصل اختلافات از دست دهد جنگ را آخرین وسیله قرار میدهد که فعلا رژیم صهینوستی اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین راه اندازی کرده است 

علل معنوی جنگ:

مسلمانان با خدا دارای تقواه ، مبارز ، آزادی خواه بخاطر بیرون رفتن از زیر یوغ کفار ، استعبداد بی عدالتی ظلم وبخاطر استقلالیت امت مسلمان، بخاطر رضای الله بزرگ جنگ وجهاد میکنند نه به خاطر مادیات دینوی هدف جنگ وجهاد شان بر داشتن عضو فاسدی از پیکر اجتماع ومبارزه شان رضا الهی میباشد. 

که مردم مبارز وشجاع فلسطین جهاد وجنگ مدافعوی را در مقابل رژیم صهیو نیست اشغال گر جنایت کار اسرائیل راه اندازی کرده است. 

در حقیقت جنگ سیاسی اسرائیل قدرت طلبی ،خود نمایی ، سودجوی تهاجم نظامی علیه ملت مسلمان فلسطین میباشد 

که جنگ مدافعوی نیروهای فلسطین مشروع بوده که به رضای الله سبحان میباشد که در این جنگ تحمیلی رژیم صهیونیست علیه ملت مظلوم فلسطین نباید نیرو های کوچک حماس طعمه ای آسان رژیم صهیونست گردد.

دفاع از مردم مسلمان فلسطین مکلفیت تمام دنیای اسلام خصوصا کشورهای عربی و کشور های نزدیک فلسطین میباشد 

کشور های اسلامی ونزدیکان فلسطین در چنین شرایط که قدرت های جهان حمایه خود را بی باکانه از رژیم نموده اند نقاط ضعف ونقاط قوت رژیم را به نفع نیرو های حماسه وفلسطین جستجو کنند که در حمایه وتقویت نیرو های فلسطین سرعت بیشتر گردد.

بادر نظر داشت بیان سون تزو مولف هنر جنگ :

بطور کلی کسیکه زمین را ابتدا اشغال میکند ومنتظر دشمن می ماند در موضع قدرت است وکسیکه دیرتر به محل میرسد ودر دست زدن به جنگ شتاپ میکند . فی الحال ضعیف وناتوان شده که شتاپ زده گی رژیم اسرائیل در جنگ علیه مردم بی دفاعی فلسطین نماینگر ضعف اش میباشد .

در این حالت دنیای اسلام کشور های نزدیک فلسطین واستخبارات کشور های اسلامی توجه خاص به چگونگی اکمالات نظامی . لوژستیکی نیرو های فلسطین توجه خاص خود را معطوف نمایند.

در قسمت رسیده گی به کمبودی های نظامی در بخش جنگی از لحاظ پیاده و هوایی اقدامات عاجل را در نظر گیرند چون جنگ در نقطه اساس قرار گرفته که به اکمالات نیاز جدی دارد.

موضوع ۲ سون تزو: 

کسیکه قادر است دشمن را به میل خود به میدان جنگ بکشاند برای این کار بوی امتیازاتی میدهد. به دین ترتیب موفق میشود کسی که قادر است مانع دشمن شود تا به میدان بیاید در این حال با ضربه زدن به نیرو های دشمن تو فیق پیدا میکند.

که در حال حاضر نیرو های مدافعوی فلسطین قادر شدن نیرو های اشغالگر را به جنگ بکشانند ونیرو های فلسطین نیاز جدی به حمایه بی دریغ کشور های اسلامی دارد تا کشور های نزدیک باید هرچه عاجل تدارکات نظامی از قبیل لوژستیکی . پیاده . اسلحه . مهمات . راکت انداز دور برد زمینی وهوایی بخاطر تضعیف؟ساختن عملیات های هوایی رژیم اسرائیل زمانیکه عملیات هوایی رژیم ضعیف گردد حمله پیاده اش به غزه به شکست مواجه میگردد.

محاصرغزه:

ازاینکه رژیم صهیونیست غزه را در محاصر تنگاه تنگ قرار داده است از طریق هوایی وراکت اندازی های زمینی دست به جنایت تاریخی میزند کشور های اسلامی نزدیک فلسطین مانور های سیاسی . نظامی . را در مقابل رژیم انجام دهند مانور های پرگنده به نفع نیرو های فلسطین میگردد جنگ در نقاط مختلف علیه رژیم صورت گیرد تا از حمله پیاده اش بالای غزه به کندی مواجه گردد.

اگر خدای ناخواسته توجه به حمایه نیرو های فلسطین صورت نگیرد تدارکات نظامی لوژستکی . صحی انجام نشود جنگ در یک نقطه یعنی غزه کشانیده شود تلفات ملکی ونظامی بیشتر میگردد احتمال شکست نیرو های فلسطینی میگردد

فلسطین به تدابیر خاص سیاسی. نظامی . استخباراتی . اقتصادی . صحی قرار دارد.

                

                    با احترام 

 نویسنده جمشید کوهستانی 

  نظامی سابق جمهوریت

فرستنده: محمدعثمان نجيب