افغان موج   

دوستان شمارابه خدا قسم است  این نوشته را بخوانیید وکوشش کنید که تیکه داران دین ومذهب خبرنشوند که تازه ازجای بی دردسر یعنی  به گفته همزبانهای شیرین زبان ما ایرانی ها و به اصطلاح هم زبان های داخل افغانستان ازبیمارستان و یا شفاخانه برآمده ام. آن قدرجای بی دردسربیمارستان بود تنها می دانستم که جای تداوی واستراحت گاه است حتی دوستانی که کمترتماس می داشتند دربیمارستان زود زود می آمدند وسبب زیادترکنجکاوی دوستان و بد بینان من گم شدن عکس ونام من ازروی کاغذ انترنت بوده حتی کسانی که با من ابرازخصومت می کردند ودرصف بابک افغانی نما ایرانی اصل پا دریک زنجیردسایس بودند مرا پیدا کرده نتوانستند روح ببرک شاد که چنین شاگردان ... تربیه کرده...

لادرکی من سبب شده بود که درجستجوی مرده ویا زنده من برآیند به خاطرجستجوی شان تشکرمی کنم مطمین باشد که بادنجان بد خنک نمی زندجالب ازهمه که پولیس مخفی کانادا درجستجوی هستی بود مانند ایرانی هانمی دانست که هستی مرداست یازن چون مرا دولت کانادا بنام سیدموسی عثمان می شناسد  نه به نام سیدموسی هستی بلاآخره روزی عقب دروازه خانم من می آیندآدرس بود وباشم مرا پیدا ودروازه را دقلباب می کنند وکارت خود را آهسته ازجیب بغل می کشد. فامیل مرامتوجه کارت کارخود می سازد وقتیکه دخترک من طفلک (35ساله) می بیند نوشته شده پولیس مخفی کانادا ازترس می گوید پدرم پیرشده نمی داند چه می گوید یا چه منیویسد ... پولیس می خندد و می گوید خیلی او را پالیدم بلاخره جای پایش را دراین خانه پیدا کردیم حالادوباره با پولیس هالند درتماس می شویم (آقای هستی یاخانم هستی به گفته ایرانی ها) درکانادا زندگی می کند نگران نباشید.

دوستان هروقتی که مرا موظفین کانادا تسلیم پولیس هالند می کرد و فهمیده می شد که جریان ازچه قراراست من فیس بوک ندارم افغانان مقیم اروپا  را توسط سایت ها درجریان می گذارم   که من چه گلی را به آب داده ام و اگربه من اجازه دادند ودوستان دراروپا یک کنفراس مطبوعاتی راسردست گرفتند با کمال میل درآن کنفرانس مطبوعاتی اشتراک می کنم ببینیم که دال می پرد یا چپاتی واگردوستان آگاهی ازجریانی که من نوشتم داشته باشند ویا تماس به پولیس هالند دارند به اجازه پولیس هالند مرادرجریان بگذارند.

مطبوعات هم بااحتیاط صادقانه قلم کش کند اگرمعلومات کافی نداشته باشند با این آتش بازی نکنند تا مورد تعقیب پولیس بین الملل قرارنگیرندهرچه که می نویسند با اسناد بنویسند درسایت هایکه این نوشته به نشررسیده انها را هم می توانند ازجریان آگاه سازند.

وکسی گفت :که آقای سیاه سنگ ازاین جریان آگاهی دارد ولی تعجب می کنم آقای سیاه سنگ هزاران خاین به نام مستعارویا درفیس بوک خود با قلم تواناخود برات وشهرت می دهد ودرکانادا زندگی می کند فهمیده نشد که چرا سکوت کرده امورمملکت خویش خسروان داند.

من تاحال با مرجع مربوط نسبت مریضی دیده نتوانستم هرگاه آگاهی کامل حاصل کنم هموطنان خودرادرجریان می گذارم من هیچ چیزازملیت های رنج کشیده افغانستان مثل دولت دیروز وامروزکابل، طالب و مجاهد پنهان نمی کنم قبل ازینکه بی وجدانان چیزی دروغ بنویسند تا اندازه که معلومات داشتم هموطنان خود را درجریان گذاشتم فیس بوک بازان  شما را به خداقسم است که ازیک گندم من خرمن نسازید وفکرنکنید که خداهم  یاد فراموشی دارد.

این است ایمیل من


Seyed  moosa     osman                                   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید