افغان موج   

در ارتباط به اصلاحات در نظام انتخاباتی

حزب ملی ترقی وطن در پرنسیپ مخالف اصلاحات در نظام انتخاباتی نبوده ، مشروط بر اینکه این اصلاحاتبه  برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و دموکراتیک در کشور کمک نماید.  لازم است تا دولت در ارتباط به اصلاحات در نظام انتخاباتی موارد آتی را جداًرعایت نماید :

1.      تغییرات در کمیسیون ها:

·      تغییرات در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مستلزم تعدیل قانون مربوطه به تشکیل وظایف و صلاحیت های این کمیسیون ها میباشد.

·      کمیسیون ها باید متشکل از افراد غیر وابسته به گروههای سیاسی و حکومت باشند.

·      مبنای گزینش کادرها در رهبری کمیسیونها و تشکیلات مربوط به آنها را باید لیاقت، کاردانی، تحصیل، تخصص و تعهد به منافع ملی تشکیل دهد.

·      کمیسیون ها باید اصل بی طرفی و غیر جانبداری را در پروسه انتخاباتی جدا رعایت نموده و از اعمال نفوذ زورمندان، ارگانهای دولتی و گروه های سیاسی در پروسه های انتخاباتی جلوگیری بعمل آرند.

2.      حزب ملی ترقی وطن ،طرفدارتغییر در سیستم انتخاباتیاز سیستم S.N.T.Vبه سیستم تناسبی و یا مختلط است .

3.      جلوگیری از تخلفات در انتخابات و برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و دموکراتیک مستلزم اقدامات آتی می باشد:

·         برچیدن اسلحهٔ غیر قانونی از کشور و ایجاد یک فضای بازسیاسی برای شرکت آزادانهٔ مردم در پروسه های انتخاباتی.

·         توزیع تذکره های الکترونیکی.

·         شامل ساختن همهٔ افراد واجد شرایط رای دهی در دیتابس کمیسیونهای انتخاباتی بحیث یک وسیله بالنسبه مؤثر برای کاهش تخلفات در انتخاباتاست .

·         انتخابات یک پروسهء ملی است، هرگونه تقلب و تخلف در این پروسه خیانت محسوب میگردد؛ با توجه به آن مجازاتیکه  برای متخلفین درقوانین  پیش بینی شده جداًعملی گردد .

·         دولت مکلفیت دارد تا  قبل از برگزاری انتخابات تدابیر اتخاذ نماید که  زورمندان محلی، گروههای سیاسی و مراجع دولتینتواند که  به نفع هیچ یک ازکاندیدای گام بردارد .

شوراهای ولایتی حزب مکلف اند، تاهمه سازمانها و اعضای حزب در محلات از موقف حزب در رابطه به اصلاحات در نظام انتخاباتی در جریان قرار دهند.

                                                  ومن اله التوفیق