افغان موج   

حقیقت مقوله های چپ، سوسیالیزم و کمونیزم چیست؟

آیا در افغانستان؛ واقعن چیزی به مصداق «کمونیست» و «حکومت کمونیستی» بود و میتوانست باشد؟

بخش سوم

*از بیانات فوق چنین بر می آید که سوسیالیزم به مثابه یک نظام اقتصادی نه تنها با دین منافات ندارد، بلکه فرمایشات و توصیه های دینی را درعمل پیاده میکند؛ اما خیلی جای تعجب است که وقتی در یک جامعه مذهبی سخن از سوسیالیزم و کمونیزم به میان میاید،  دفعتن در ذهن شنونده چیزی از نوع کفر والحاد خطور مینماید. سوال میشود که چرا چنین است؟

 

* بنا بر وجود سوسیالیزم مسیحی میتوان گفت که فرد مسلمان باید سوسیالیزم اسلامی خود را بسازد ورنه برای ابد برده سرمایه و امپریالیزم باشد.

 

مبارزات دموکراسی طلبانه، عدالت خواهانه و اتوپیای سوسیالیزم و کمونیزم درافغانستان

درشرا یط استبداد سلطنتی، فقروبیکاری، عقب ماندگی قرون وسطا یی با استفاده از فضای نسبتن باز در دهه ی دیموکراسی، جوانان آزادیخواه و سربه کف جامعه ما جهت ترقی وطن، ایجاد یک جامعه دیموکراتیک، آزاد و مرفه به تاسیس گروپها، جریانها و احزاب گوناگون پرداختند. یکی ازآن گروپها "جمعیت دیموکراتیک خلق" بود که بعد ن حزب "دیموکراتیک خلق افغانستان" نامیده شد.

حزب دیموکراتیک خلق افغانستان یک حزب مردمی و خدمتگار مردم بود. اکثریت قاطع اعضای ح. د. خ. ا. اهم ازخلقی و پرچمی، انسا نهای صادق، فداکار ومتعهد به آرمانهای والای ترقی وطن وخوشبختی مردم بودند و دراین راه جان های شرین خودرا ازدست دادند.  آنها دزدی نکردند؛ رشوه نگرفتند، بیت الما ل و دارایی های عامه را با امانت داری تمام به نسل آینده سپردند.

ح. د. خ. ا.ازدو فراکسیون یعنی خلق و پرجم تشکیل گردیده بود. رهبر جناح پرچم زنده یاد ببرک کارمل در حالیکه منکر مبارزه قهرآمیز نبود، اما ازقتل و خونریزی نفرت داشت. چنانجه در شام پیروزی کود تای ثور مخالفت شدید خود را با قتل مرحوم داود خان ریئس جمهور مخلوع افغانستان ابراز داشت و هم در زمان زمامداری اش حکم اعدام را ملغی ساخت. 

او یک رهبرانعطاف پذیر و معتقد به اصول مبارزه صلح آمیز و پارلمانی بود. اومعتقد به انقلاب ملی دیموکراتیک و تشکیل جبهه متحد ملی با اشتراک تمام نیروهای ملی و مترقی بوده به معتقدات دینی مردم احترام داشته حلقه های دینی همواره مورد نوازش واحترام او بودند. ( بیاد دارم که مرحوم ببرک کارمل شخصن ازجریان کا ر ترمیم مسجد عید گاه دیدن کردند ودرزمان شان آنقد رمسجد ساخته شد که درچهل سال پادشاهی ظاهرخان  ساخته نه شده بود. )

زنده یاد ببرک کارمل پای بند اصول حزبی، اساسنامه و اسناد رسمی حزب بوده با درک درست از اوضاع عینی افغانستان؛ هیچگاهی شعار سوسیالیزم و کمونیزم نداده بلکه شعار او مبارزه ضد فیودالی و ضد امپریالستی بود. او تحول ثور را انقلا ب ملی- دیمکرا تیک ضد فیودا لی و ضد امپریالستی می دانست و هدفش اعما ر یک جامعه نوین دیموکراتیک و پارلما نی بود تا همه افراد جامعه موقف خود را درآن احراز نمایند.

قرار اظها را ت مرحوم آصف آهنگ نویسنده، شاعر، مورخ ویکی ازنخبه گان مشروطیت که دوست فامیلی این قلم بود، مرحوم ببرک کارمل میانه خوب با گرباچوف نداشت. او در یک ملاقا ت  به جنا ب آهنگ که رفیق دوره جوانی اش بود شکوه کنان گفته بود که " سه کاغذ را امضاء نکرد م این روز را سرم آورده اند " واضح است که اورا ق مذکورمنافی وبرضد منافع ملی وارزشهای وطنی ما بود.

چون سخن از انقلاب به عمل آمد دراینحا لازم است تا اظهارنمایم که بعضی ازاشخاص مبتلا به فقر دانش و فقدان معلومات تا ریخی جهت ارضای نفرت خویش انقلاب ثور را کودتا گفته دل خوش میکنند زیرا نمیدانند که همه انقلاب ها با کودتا آغازمیگردد یعنی یک گروپ مسلح قیام میکند و قدرت سیاسی راغصب مینماید. بد ین اساس انقلاب کبیرفرانسه و انقلاب کبیراکتوبرهردو با کودتا آغاز شده اند حتی بلشویک ها انقلاب کبیراکتوبر را تا دو سه سا ل کودتای اکتوبرمیگفتند. هرگاه بعد ازکود تا وقتی تغییرات بنیادی اقتصادی، سیاسی واجتماعی رونما میگردد، استعما ل کلمه انقلا ب مشروعیت حاصل میکند.

افراد جناح خلق پیروان زنده یا د نورمحمد ترکی بودند. رفقای این جناح با تخطی از اصول و اساسنامه حزب اکثرن افراطی وغرق در رویا و تخیلات سوسیالستی و کمونستی خود بودند. نزد ایشان شکل و محتوا ازهم فرق نداشت. فکر میکردند با شعارها میتوان سوسیالیزم ساخت...

قبیح ترآنکه یک شارلتان بنام حفیظ الله امین با فتنه و ترفند به جناح خلق نفوذ کرده بود، جوانان کم تجربه و فاقد معلومات سیاسی را که در گوشه وکنا ر مملکت از محرومیت های یک جامعه عقب مانده رنج میبردند فریب داده و به کمک ایشان کودتای ثور را که حامیا نش به او وظیفه سپرده بود ند، عملی نمود؛ در حالیکه درآن مقطع تاریخی نسبت عد م موجودیت شرایط عینی و ذهنی هیج ضرورت به آنهمه ماجراجویی ها نبود. زیرا زیربناهای ستراتیژیک اقتصادی یعنی منابع طبعی ازقبیل معادن، جنگلات، بند ها کانالها، فارمهای زراعتی، بند های برق، فابریکه ها، ترانسپورت هوایی، پست وتلگراف تجارت شکر ومواد نفتی همه دولتی ودر انحصار دولت یعنی مردم بود. تحصل رایگان  از ابتدایی تا دوکتورا، کمک های طبی بغیر از معاینه خانه های شخصی کاملن مجانی بود درحقیقت جمهوری آنوقت دارای عنا صرمشا به یک سوسیال دیموکراسی بود که باید رشد داده میشد وبه کودتای امین که بخش پرچم حزب حتی از آن آگاهی نداشت هیچ ضرورت نبود. ( چنا نچه قراراظهارات مرحوم دگرجنرال خلیل الله از نزدیکان این قلم که در روزکود تا جگرن ورئیس ارکان لوای 88 توپچی واقع مهتاب قلعه بود به امر داود خان فرقه هشت پیاده قرغه را که بدست کودتاچیان افتاده بود مورد آتش طوپچی قرارداد ولی بعدن اطلاع حاصل کرد که کود تاچیان اعضای ح د خ ا هستند جهت پیروزی کود تا سعی وتلاش فراوان نمود ).

 امین بعد از کود تا با عوا م فریبی میگفت که دو مرحله تاریخی یعنی فیودالیزم وسرمایه داری را گذشته به اعمارسوسیالیزم میپردازد. اوهمواره ازدیکتا توری پرولیتاریا و رفیق ستالین سخن میگفت، درحالیکه کارکردها یش نمایانگرآنست که او فاقد دانش سیاسی و معلومات تاریخی بود و فکر میکرد که دیکتاتوری پرولیتاریا به معنی چپ و راست آدم کشتن است...

یک دولت نوبنیاد همیشه تلاش میکند تا طرفداران ومتحد ین خود را زیاد نماید ولی برعکس حفیظ الله امین و با ند جنایت کارش آگاهانه وعمدی با یک آجندای قومی به قتل و فراردادن تحصیل کرده ها و نخبه ها و کد رهای برجسته وعلمیجامعه پرداخت و حتی به رفقای جناح پرچم رحم نکرده آنها را ازوظایف دولتی کنا رزد وهزاران نفرپرچمی را به قتل رسانید ودر مدت کوتاه نفرت وانزجار مردم را علیه خود، حزب و دولت جمهوری دیموکراتیک افغانستان برانگیخت.

با یقین میتوان گفت که سرویس های استخبارتی غربی مواظب اوضاع افغانستان بوده مهره های خود را دراحزاب وسازمانهای سیاسی افغانستان داشتند. عملکرد امین و باند جنایت کا رش نمایانگر وابستگی او به استخبارات خارجی میباشد. کشتارکدرها، فراردادن مغزها، بد نام ساختن و کوفتن نهضت مردمی افغانستان دراذهان عامه و تبدیل وطن به صحنه کشتارمردم همه چیزهایی بود که امپریالیزم و پا دوهای منطقوی شان میخواستند. به تحقیق که کودتای ثوریک پروژه امریکایی بود که امروز وطن مارا به صحنه ارج ومرج وجنگ دایمی مبد ل نموده است.

  در مورد ارتباط امین با " سیا " توجه تا ن را به اظهارات دگرجنرا ل  لیونید  گریگوریویچ ایواشوف رئیس اکادمی مسا یل جیوپولیتیک  درفدراتیف روسیه جلب مینمایم. او د ر یک کلیپ ویدیویی دریوتیوب، د قا یق 33-34 گفته است که " حفیظ الله امین به رفیق های حزبی خود اعتراف کرده بود که اوعضویت " سیا " را داشت تا پول بدست آرد وحزب را قوی بسازد ". *العجب که دوستی این مرد موقر به حزبش شباهت به دوستی خرس داشت.

نا گفته نماند که در زمان امین، دگروال ایواشوف وظیفه داشت تا همه روزه راپورهای محرم را آماده وبه دسترس ما رشا ل اوستینوف وزیردفاع اتحاد شوروی بگذارد.

ادعای لفظی سوسیالیزم و کمونیزم توسط امین، تهمت برحزب واعضای حزب بود که تاثیرتبلیغات جعلی واتهام های رسانه های غربی را که دولت ج . د . ا. را « دولت کمونستی » واعضای حزب را « کمونست » ها میگفتند تقویه نمود و این همه غالباً یک امرتصادفی نبود.

بالاخره تحت تاثیرتبلیغات جعلی رسانه های غربی که گویا درافغانستان اسلام درخطراست یک تعدا د هموطنان فریب خورده ما که سواد کا فی ازمسایل سیاسی و تاریخی نداشتند بجای مفاهمه و مذاکره با دولت مخصوصن درزمان  زنده یاد ببرک کارمل  به دام سرویس های جاسوسی غربی و نوکران منطقوی شان افتادند. و به اصطلاح خود شان جهت دفاع ازاسلام عزیز و از بین بردن دولت کمونستی وکمونست های ملحد با پول وسلاح دشمن وطن را ویران و مرتکب قتل ملیونها نفرازهموطنان بیگناه ما گردیدند وامروزهم به مثابه لشکر نیابتی خارجی درخون مردم بیگناه ما شناوراند.

دراخیر قا بل یاد آ وری میدانم که یک تعداد ازهموطنا ن ما که القاب کلان ماسترو داکتر را با خود حمل مینمایند و سا لهاست که درغرب زندگی میکنند نتوانسته اند پرده ضخیمی ازابهام  وجعلیات را که نشرات غربی پیش چشم ا یشان کشیده است از هم  بدرند.

این آقایون با عوام زد گی وفقدان آگاهی از سوسیالیزم توهمات شخصی خود را واقعیت پنداشته کلمات « حکومت کمونستی و کمونستها، در وقت کمونستها وامثالهم » را نشخوار نموده  داوطلبانه ونا خود آگاه به آسیاب دشمن آب ریخته به احمق های مفید تبدیل میگردند.

دربالا جهت آگاهی این آقایون آمده است که در یک نظام کمونستی همه وسایل تولید مال مردم، بیت المال، دولتی  یا اجتماعی میباشد، در حالیکه درجمهوری دیموکراتیک افغانستان بخش خدمات اجتماعی، ترانسپورت، تجارت داخلی و خارجی، یک تعداد زیاد موسسا ت تولیدی همه تشبثات خصوصی مربوط بزنس های خورد و متوسط بودند. بدین اساس میتوان گفت که دولت جمهوری دیموکراتیک افغانستاننه یک دولت کمونیستی، بل یک دولت دیموکراتیک ملی دارای نظام اقتصا دی مختلط بود، نه کمونستی.

درفرجا م میخواهم تذکردهم که مقصد ازاین مقا ل روشنگری وتوضیح واقعیت های تاریخی برای مردم وجوانان ونسل های آینده است. به هچ وجه نمیتواند تخطی ازآرمانهای والای " ح. د. خ. ا. "، معامله گری، رویزیونیزم، اپورتونیزم وارتجاع به مقابل عوامل خارجی، وطنفروشان، دین فروشان، و اجاره داران اسلام، دزدان، قاچاقبران، اشرا ر وتروریستان باشد.

ماخذ :                                                                                            

Utopian Socialism https://www.marxists.org/subject/utopian/index.htm

Введение в марксизм. Профессор А.С.Казённов.

https://www.youtube.com/watch?v=Fv_Fj7T_3lE&ab_channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8

Михаил Попов и Дмитрий Моисеенко о диалектике социализма. В гостях у Дмитрия Пучкова. 07.08.2018.

https://www.youtube.com/watch?v=m4r6LumlcRU&ab_channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8

светлое или прошлое страшное это - Социализм Комолова Олега #спецмонолог будущее?

https://www.youtube.com/watch?v=cXhIZ8SnIZw&ab_channel=Onliner

Manifesto of the Communist Party https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch01.htm

https://www.britannica.com/topic/socialism

Зайцев vs Прудникова | Марксизм и вера в бога

https://www.youtube.com/watch?v=m3bpm1WiVIw&t=3671s&ab_channel=Len.Ru

Video: Klaus Schwab Calls for Global Government to “Master” AI Technologies

https://www.globalresearch.ca/video-klaus-schwab-calls-global-government-master-ai-technologies/5808856

Musk vs. Schwab at World Government Summit — Two Competing Visions for the Future -world-schwab-vs-https://www.globalresearch.ca/muskco-two-summit-government

  *Россия и Украина. Главный фактор происходящего. Л. Ивашов. И. Шишкин

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6G2Xyd0JgQ

Sent from Mail for Windows

 

 

православный ли Может социализм. ХристианскийСССР? любить человек

https://www.youtube.com/watch?v=MaCds6j6AM0

 

20.03.2023

ونکوور- کانادا

فراز های ازین تالیف

پایان

Normal 0 false false false DA X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:DA;}

نویسنده :پروفیسور دکتور سید احمد جهش

ارسالی : سلیمان کبیر نوری