افغان موج   

جنایتکاران مایوس و جاسوسان  راه گم...

 

کشمکش های اتنخابات 1388 ریاست جمهوری افغانستان به صحنۀ از مداریگری های جنایتکاران اخوانی و جاسوسان امریکا و غرب تبدیل شده. کرزی بیکفایت که در طول شش ساله حیات سیاسی اش برای آبادی و امنیت افغانستان خشتی نگذاشته و  هم به  نعل و هم به کفش میکوبد؛  بیشرمانه در صف اول نامزدی انتخابات ایستاده است. ظاهرا به خاطر خوشخدمتی و قدم بقدم رفتن با پلان های انگلس امریکا بار دیگر از چراغ سبز نیرو های بیگانه عبور میکند.  یقین کامل دارد که برندۀ انتخاب برای بار دوم است. اما درینمیان نقش عیدالله عبدالله که یکی از جنایتکاران جهادی و ناقضین حقوق بشر است و با پر رویی  در انتخاباتی اشتراک ورزیده و ازطرف بدنام چهرۀ سیاسی افغانستان برهان الدین ربانی پشتیبانی میشود. اکیدا سمت خود را به نام شمال افغانستان مشخص ساخته است.

سایت های اخوانیت و طرفداران جنایتکاران با دستپاچگی بزرگترین رهبر خود قسیم فهیم  را خائن معرفی نموده و یقینا بعد از پیروزی کرزی او را که دستش به خون یک ملیون انسان بیگناه آلوده است  نوکر اجانب معرفی خواهند کرد. نقش کریم خلیلی جنایتکار دیگر جهادی هم در اکثر رسانه های انترنتی بصورت شفاف بیان شده و طوریکه گفته میشود حتی محمد محقق هم از کردارش شرمنده است.

درینمیان میدان به کرزی برای بار دوم قبلا خالی شده و ترسی هم به دلش راه نمیدهد با جار بلند میگوید که حتی میدان های رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری برای ناقظین حقوق بشر و کسانیکه دستهای شان به جنایت های  جنگی دخیل بوده باز است و آزادانه میتوانند نامزدی خود را اعلان کنند.

در ظاهر امر چنین معلوم میشود که امریکا برای پلان های استراتژیک اش تاکتیک های جدیدی را عرضه میکند. از یکطرف غلامان حلقه بگوش خود را میدان میدهد و از طرف دیگر دست مرحمت به سر جنایتکاران جنگی میکشد.

خطرناکترین مقطع از تاریخ مردم سلحشور افغانستان درست در همین مرحله نمودار میشود. طالبان همچنان با نیروی ده چند زیادتر از حال بر مواضع امریکا انگلیس خواهند تاخت و در اثر بمباران های بیرویۀ امریکا و انگلیس جوی های از خون جاری خواهد شد و افغانستان از سه ونیم دهۀ قبل زیادتر در بحران امنیت، فقر و دستنگری مواجه خواهد گردید. امریکا با فرستادن نیرو های بیشتر ادامۀ جنگ و خونریزی را درازمدت تر خواهد ساخت و هر حاکمی که زیرقومیت نیرو های بیگانه ارگ نشین کابل شود بدنام تاریخ خواهد شد.