افغان موج   

پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی

 مسله  انتخاب بارک اوباما سیاهپوست در تاریخ امریکا برای اولین بار و پس از شکست های ننگین جمهوری خواهان در عراق، افغانستان، فلسطین و سومالیا به رهبری جورج دبلیو بوش تعدادی ازنیمچه سیاست مداران وطن ما را چنان حیرت زده ساخته است که دست از پا نمیشناسند و ناشینانه زبان به ستایش از سیستم های پیچیده و شیطانی امپریالیزم باز کرده اند. یکی میگوید «.. قرارگرفتن اوباما درمسند ریاست جمهوری امریکا، پایان رسمی برای رنج ومحرومیت یک کتلهء عظیم انسانی دانسته میشود...» بالاخره پس از نمایشات انتخاباتی بزرگترین ابر قدرت جهان یعنی امریکا حسین بارک اوباما سناتور دیموکرات چهل و هفت سالۀ سیاهپوست نژاد امریکایی توانست به قصر سفید راهش را هموار کند.

 میگویند روزی در جنگل همه  کس رای داد که باید شغال پادشاه جنگل باشد. شغال عذرش را به حاضرین چنین بیان کرد: تا وقتی  شیر باشد مرا صبر است من یک حیوان ضعیف الاجثه ام و پادشاهی مرا سزاوار نیست. عقل من کم و نام و نژاد من خیلی کوچک و سر افکنده است. باید شیر سلطان جنگل باشد. شیر که تا آنوقت سلطان بود نقاب اش را از رویش برداشته و گفت ببین من کودنترین حیوان جنگل یعنی خر ام و با همین نقاب پادشاهی کردم ترا چه شده که نتوانی این مقام را پیش ببری...  دیگر ازین هم پا فراتر گذاشته و نجوا میکند «... اوباما تاریخ آفرید و امریکا باردیگر تاریخ سازشد... تنها برگزیده شدنش به صفت رئیس جمهور امریکا خود دگرگونی یی درآن کشورو درسطح جهان است...» و شکی نیست که چند روز بعد برای او صبغۀ یک مرشد و پیشوای آزادی را بدهند. زیرا سواحل امریکا با مجسمۀ آزادی برای مردم عراق و افغانستان از قبل تزئین گردیده است. یکی دیگر با گمانزنی اظهار میدارد «... بارک اوباما معتقد است که تا زمانی که مشکلات موجود بین گروه های سیاسی در افغانستان حل نشود نمی توان بحران موجود در افغانستان را پایان داد  ...»  خوب باز هم میگوئیم که سیاست از چائنل یک فرد منفرد که اگر رئیس جمهور باشد و یا رئیس پارلمان کنترول نمیشود بلکه سیاست را چائنل های منفعت طلب ، صاحب اقتدار و حاکم در اقتصاد یک کشور اداره میکنند قرار گفتۀ همین نخبگاان ما در افغانستان سیستم قبیله، و یک حزب منفرد سیاست میکنند و حقوق همه را پایمال نموده و علت همه بدبختی ها مردم اند و باشد که این مقوله تا کجا نتیجه اش را برای نویسنده و صاحب نظر به ثبوت خواهد رساند اگر چنان شد که بارک اوباما قدرت دولتی را به از سیستم عنعنوی قبیله؟؟ بیرون کشیده و برای حل  منازعات دینی و مذهبی!!  و گروه های سیاسی همت گماشت و بحران مذهبی و دینی را بر طرف کرد چه بهتر ازین و اگر همان خرک و همان درک بود نمیدانم این نخبگان سیاست ما با کدام روی به طرف مردم خواهند دید .

این کودکان دبستان سیاست یا نمیدانند که امپریالیزم  و در راس آن امریکا برای هر دورۀ انتخابات ریاست جمهوری و کرسی های مجلس سنا اش ملیارد ها دالر را به مصرف میرساند و این سیستم به قدری پیچیده و شیطانی است که در اصرع وقت میتواند از کوهی کاهی و برعکس آنرا بسازد و درسی را که این تاریک اندیشان بگوش مردم ما زمزمه میکنند اینست که برای بشریت بعد از آن همه رنج و مصیبت یکباره معجزۀ شده و این معجزه هم از امریکا که در طول تاریخش محکوم به  زور گویی جنگ و کشتار بوده  یکباره سر زده است.

بیاد دارم در زمانیکه مسلۀ سلمان رشدی و اهانت به پیغمبر اسلام در مملک اسلامی به اوج خود رسیده بود. برای نمایش آزادی و دیموکراسی مسله ارتباط عاشقانۀ بیل کلینگتن با دوشیزه ای به نام مونیکا لویسکی هفته ها در صدر اخبار روز قرار گرفت. به اینترتیب برای نمایش دیموکراسی و رد فرهنگ و اعتقادات اسلامی رئیس جمهوری منتخب امریکا روز ها با حدس و گمانزنی های جنسی به رسانه ها رسوخ میکرد.  ولی حالا هلری کلینگتون خانم  بیل کلگتون از حزب دیموکرات امریکا برای اوباما کامپاین تبلیغاتی میکند.

اگر کسی از سیاست های جهانی به اندازۀ یک سر سوزن هم دانش کمایی داشته باشد میدانند که بارک اوباما با این سن کم و منشع نژادی را باید یک قدرت خارق العاده به نقطۀ صعود رسانده باشد. مثلیکه یک لفت و یا اسانسور کسی را از زمین بر میدارد و به آخرین طبقۀ یک تعمیر میبرد. یقینا که این قدرت قدرت سرمایه داری است و فشار مضاعفی که بالای مردم امریکا در شرایط حاضر تحمیل میشود . علامۀ بزرگ شرق اقبال لاهوری چه خوب گفته است:

کاردان جز وکُل ازخویش نامحرم شده             آدم از ســـرمایه داری قاتـــل آدم شده

خوب حالا  نیمچه سیاست مداران ما فراموش کرده اند که اگر این همه صنایع و فرآورده های جنگی از تفنگ، توپ، طیاره و بمب ها که در امریکا ساخته میشود یکباره ایستاده شود. اگر جنگ ها در شرق میانه، افریقا، افغانستان و جنگ های که در اینده پلان استراتژیک امیرالیزم است خاموش شود. اگر جریان نفت از شرق بروی امریکا بسته شود و اگر سازمان های جاسوسی و ماشین جنگی  آن از کار بیفتد در امریکا و برای سرمایه داران چه مصیبتی ببار خواهد آمد؛ گاهی بارک اوبامای سیاهپوست رئیس جمهور نمیشود.

دولت در امریکا و در حقیقت در تمام ممالک سرمایه داری عبارت از حاکمیت و اقتدار سرمایه داران ملیاردر هاست و خود امریکا قبل از شروع هر کمپاین انتخاباتی اعلان میکند که برای انتخاب رئیس جمهور چقدر پول از طریق همین سرمایه داران به مصرف میرسد.

در روزیکه بارک اوبا به حیث چهل و چهارمین رئیس جمهور امریکا انتخاب گردید. نود و پنج تن از مردم مظلوم ما در قندهار توسط نیرو های امریکایی به شهادت رسیدند و بر علاوه یکی از تعهدات همین رئیس جمهور انتخابی  امریکا که هم کرزی و هم دنباله روان سیاست هایش به تبلیغ نشسته اند اینست تا در افغانستان عساکر زیادتر بفرستد و جنگ را شدت زیادتری داده و دامنۀ آنرا حتی به ممالک همسایه بکشاند.

و بنا برآن پیروزی بارک اوباما پایان رسمی رنج و مصیبت برای کدام کتله های عظیم انسانی است؟ و این بار دوم تاریخ سازی امریکا با کدامین تحولات اجتماعی و انسانی در جهان همراه خواهد بود و یا اگر مراد از نیمچه سیاستمداران آن باشد که بار اول تاریخ سازی امریکا فرار نکبت بار آن از ویتنام، کوریا، کیوبا و حالا از عراق است باید فراموش نکنند که اگر به بهای خون فرزندان ویتنام، کوریا، سومالیا، فلسطین، عراق و افغانستان نباشد تا قطره ای خونی که در شاهرگ های شان باشد امریکا میچوشد.

 هم اکنون امریکا با مضیقه های اقتصادی که حاکی از فرو پاشی سیستم های استعماری آن و دامن زدن به جنگ های امپریالستی است دست و پنجه نرم میکند و لزوما برای جبران آن باید به باز سازی بخشی از سایت های فرو پاشیده اش اقدام کند  و حتی اگر انتخاب بارک اوباما یک عقب نشینی امپریالزم امریکا باشد بدون شک تاکتیکی بوده و یک روند شیطانی شمرده میشود.

نعمت الله ترکانی

7 نوامبر 2008