افغان موج   

دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان

 اکنون واضح شده است که کشمکش های سیاسی به شکل مافیایی آن در دستگاه دولت دستنشاندۀ کرزی به شدت  وحدت ملی را نابود میکند. که از جمله میتوان مثلث شوم کرزی،  خلیلزاد  و احدی  در درون دولت و جبهۀ متحد به سرتمداری پروفیسر جنگ های تنظیمی یعنی ربانی را در خارج از تشکیلات دولتی به حساب آورد.

تقریبا نظر عموم بر آنست که یکبار دیگرمافیای قدرت به حیث یک الترنتیف در مقابل وحدت ملی و صلح در افغانستان قرار گرفته و  طبل جنگ، تخریب و تجزیۀ افغانستان را بصدا در میآورد.

تاکید طالبان و حزب اسلامی به رهبری حکمتیارمبنی بر عدم دست داشتن در کشتار خونین بغلان و همچنان پافشاری جبهۀ متحد  شمال مبنی بر دست داشتن عوامل دولتی درینواقعه گواهی بر این اندیشه است که اوضاع در حد خطرناکی به سمت انارشی و بی قانونی میرود.

پس از واقعۀ دردناک بغلان به زودی در رسانه های خارجی جبهه گیری های مشخصی بوجود آمده است و کمافی السابق عدۀ از آنان کشتار بی رویه در انفجار بغلان را به صلیب شکسته هتلری ها نسبت میدهند(سایت آریانا نت فارسی) ؛ که در شاخه های این صلیب عکس های کرزی، حکمتیار، ملا عمر، احدی، اتمر، همدرد، فاروق وردک و عدۀ دیگر از حلقه های یک زنجیر نامرتبط قراردارد . بر خلاف جبهۀ مخالف شان در افغان جرمن آنلاین  مرگ مصطفی کاظمی سخنگوی جبهۀ متحد ملی شمال را به حیث طراح سیاست های این جبهه جشن گرفته او را به ایران و روسیه نسبت داده و این جبهه را دستاورد سیاست های فدراسیون روسیه میدانند. و حتی آقای سیستانی حرکت طالبان را یک حرکت ملی و ضد استعماری بر علیه سلطۀ اجانب میدانند.

جالبتر از همه اینست که دولت کرزی در حال حاضر و با وجودیکه از طیف موافقین و مخالفین سیاسی بوجود آمده و مهره های اساسی قدرت را به استثنای چند شخصیت چون ملا عمر، حکمتیار و حقانی در تشکیلات  حاکمیت خود جای داده استو این ها اند که باید در تمام زد و بند های مافیای همدیگر را بدون مشکل شناسای نموده وبا افشای مسایل از تبلیغات علیه هم پرهیز کنند. باز هم قادر به دستیابی راه حل اینگونه مسایل نمیباشند.

رییس پارلمان، معاون اول و دوم رییس جمهور، وزیر خارجه، معاونین وزیر جنگ و عدۀ زیادتری که در جبهۀ متحد شمال گرد آمده اند هم اعضای حاکمیت اند. اما آنان نمیدانند و یا نمیخواهند بدانند که سر نخ این سیاست های مبتذل به کجا است و مافیای قدرت به چه نحوه ای عمل میکند.

عده ای،  پشتون های آنطرف سرحد و این طرف سر حد را از طالبان جدا ساخته و ایستاده گی آنان را در مقابل قوای ایساف جنگ آزادیبخش تبلیغ میکند(افغان جرمن آنلاین) و در عین حال با پررویی برای گم کردن رد جنایاتی که بنام طالب و القاعده ختم میشود؛ طالبان را نوکران پاکستان ( آنطرف سرحد) معرفی میکنند.

 پر واضح است که چنین برداشت های یک تبلیغات سیاسی بوده و برای رد گم کردن جنایات است. در حالیکه تاریخ سه دهۀ اخیر گویای این حقیقت است که در داخل افغانستان  کسانیکه بنام پشتون بازار افتخار را گرم نگهمیدارند؛ نه تنها به خلق پشتون مصدر خدمتی نبوده اند بلکه تا توانسته اند در جهت عثب مانده گی آنان با تمام امکانات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کوشش کرده اند.

حقیقت تلخی که درین مسلُه نهفته است ابنست که مافیای قدرت در درون حاکمیت با لجام گسیخته گی در ابعاد ملی و بین المللی سازمان یافته و با وحشتناکترین شکل آن علیه منافع ملی ما عمل میکند.

 کشتار بغلان نماینگر آنست که جنایتکاران جنگی برای مدت نامعلومی خواهند توانست بازار ترور و وحشت را گرم نگهداشته و با خون مردم بیگناه ما تجارت کنند. اما دیری نخواهد گذشت که پشتون تاجیک، هزاره و ازبک به نیرنگ های این کلاهبرداران  واقف و برروی اندیشه های تفرقه افکنانۀ آنان خط بطلان بکشند.