افغان موج   

شـارلاتانهــا

هر طـــرف مینگـــرم   ،  فــــوج ِ بـــلا می بینم

دســت ِ تـقـــدیــر  ،  بــه دامـــان  ِ قضا می بینم

در و دیـــــوار ،   هـــمـه ریخــته از راکت و بم

خــانــه هـا ســـوخـته  ،   گردش به هوا می بینم

شــهـر  ،   ویــرانـــه و اهـلش بـه جهـــان آواره

ملک  ،   پـــر از ســتم و ،  جور و جفا می بینم

ملـت ،  افســــرده و بــیچـــاره و در ماتم و غــم

دولت ِ  کـور و کــری  ،    بی سـر و پا می بینم

شرف و عـــزت و حـرمـــت ز هــمه کرده فرار

آدمـیـت  ،   بـســـی  بـــــر بـــــاد ِ فـــنا می بینم

در دفـــــاتـــر هـــــمه بـا پــیرن و تنبان و پکول

رشـــوت و واســـطـه بــازی و  ،   چها می بینم

این ریـیسان و ،  وکیــلان و ،  وزیــران ِ چـتــل

هـمــــه  قـــاچـاقـبـر و  ،   دزد و  خـطا می بینم

دهــن ِ بوجی یی تــــریاک ، گــرفته به دو دست

بـنـگ ِ امـــریکــــه و ،  چـــرس ِ اروپا می بینم

تاجـر و ،  امتعه  ،  دلال و ، خریـدار ، خود اند

چــه کـُـلاها  ،  به سری مــــــردم ِ مـــا می بینم

ریــش و پـشم و یخن ِچرک و ، شبش در گردش

بــــــوی گـنـــد  از دهــــن ِ شــیخ و ملا می بینم

روز و شب صحبت ِ دینست به ( TV ) ی جهان

جهـــــــلا را  ،   بـــــه لــــباسِ عــــلما  می بینم

یکی میگـــه ، دو و دو سه و، دگـر میگـه که نـُه

بـــه سَــری  گـفـتــۀ  هـــــردو  ،  چـلیپا می بینم

یکی چو گرگ ِ نر و ،  دیگری چون ماده پلنگ

تـشـنـــه بـــر خــــون ِ دل ِ  ، مــا و شما می بینم

یکی چون مرغ ِ چتلخور ، چو زاغ و چو زغـن

دگـــــری  ،   کـــرگـس  ِ کـلــمـرغ نـما می بینم

یکی خواند ( حرکت ) ،  دیگری دانـد ( برکت )

بهر ِ ( مِـلـّی )  شـدن ، ( اصلاح ِ ) بجـا می بینم

دیگ ِ تـَف ناکده  ، جوش آمد و از زیر ِ ( پـَلـَو (

)مُـلـِّی ) یی (مِـلـِّی) به کف ،  بهر ِ سخا می بینم

روز ِ یکشـنبه و ، شـــنبه  ،  که همه تعطیل انــد

دیـن و دِیـن بـازی یی  ،  با ریـب و ریا می بینم

بسکــــه هــر چینل و کـانال ،  دلـنگان ، به  دین

( شارلاتانهـــــای ) دغــــا  ،   راهـــنما می بینم

( بَـبَـلـُو هاییکــه )  از مـــذهب و دین ساخته اند

پــای بــاور  زفسـادش ،   بـــــه فضــــا می بینم

شـرطبازانیکه  بس  کاسب ِ  بیــرانـــد و  شراب

صحبت ِ دینی یی شــــان  ،  شرم و حیا می بینم

گـــر دغلـــباز ِ  ریاکار ،   شــود  ناطــق  ِ دیـن

دین  بی دیـن شـــــده  و ،  کـفـــر ، روا می بینم

ای خــدا ! ایـنـهـمـه ( مُـــلا )  ،  ز کجـا پیدا شد

چــون مـلـخ  ریخـتـه ، از  ارض و سما می بینم

یکی چون رعد و چو برق و دگری چون طوفان

هـــمه بـــا نــام ِ خـــــدا  ،  ضدّ خــــــدا می بینم

روی هــــر دکمۀ ( TV ) کــه گذاری  ، انگشت

لـُنـگـــی و  چــــادر و پــیــزار  و عــبـا می بینم

« نـعـمـتـا »  محشری برپا شــده  با  ( انترنت )

بــه فـشـاری  ز کـــجـا  ،  تـا بـه کجــــا می بینم

نعمت الله مختارزاده

11/  07 /2008  شهر اسّن آلمان