افغان موج   

یک عضو شبکه القاعده سال ها درنیروگاه های اتمی امریکا مشغول کاربوده است

محمود منجم زاده برلین آلمان

تنها یک سوء ظن که یک عضو شبکه تروریستی القاعده به قول اشپیگل آنلائین آلمان سال ها درکار خانه های هسته ای امریکا کار میکرده است سرو صدا های زیادی را درامریکا و مقامات امنیتی آن کشور بوجود آورده است .

حالا مقامات هسته ای امریکا بررسی میکنند که فرد مورد سوء ظن درکدام بخش های از کارخانه های اتمی امریکا کار میکرده و یا به آن دسترسی داشته است ؟                                             

   نیویارک : یکی ازاعضای القاعده که دریمن در بازداشتگاه به سر میبرد گویا درشش کارخانۀ اتمی امریکا مدت ها مشغول کار بوده است .

مقامات امنیتی و هسته ای امریکا بررسی می کنند که این عضو القاعده دسترسی به کدام اطلاعات مهم ، حساس و احتمآ محرمانه ای داشته است ؟

آقای شریف موبیلیی از سالهای 2002 تا 2008 در تاسیسات اتمی درشهرهای نوی جرسی ، پنسلوینیا و ماریلن امریکا در تآسیسات اتمی به طورعمده به کار های تراسپورت و زیربناهای ساختمانی کار می کرده است .

یک سخنگوی دولت امریکا  درامور تآسیسات اتمی گفت : حالا بررسی ها جریان دارد که آیا آقای شریف مبیلی درکدام قسمت رفت وآمد داشته ؟                                                                

این سخنگوی میآزاید دیدن و رفت و آمد در تآسیسات اتمی امریکا تحت تدابیر شدید امنیتی قرارداشته که کارگران عادی نمی توانسته اند به علت حفاظت جدی به این تآسیسات راه یابند .

 آقای شریف مبیلی روز یکشنبه گذشته توانسته است با کشتن یک نگهبان و یک محافظ  شفاخانه زندان درشهر سانا یمن  فرار کند . طبق گزارشات وزارت دفاع یمن او درچندین حمله انتحاری به عنوان یکی ازفعالین القاعده شرکت داشته ، و درهمین گزارش آمده است که آقای شریف مبیلی به هیچ عنوانی شخص خطرناکی ارزیابی نشده  است و راجع به ملیت  اصلی آقای مبیلی نظریات مختلفی گزارش میشود.

در صفحه انترنتیی وزارت دفاع یمن آمده است که آقای شریف مبیلی شهروند سومالیا میباشد که ملیت آلمانی داشته است  ولی مقامات امنیتی یمن به این عقیده میباشند که آقای شریف مبیلی یک امریکایی است که ملیت یمن را نیز دارا بوده است .

ظاهرا آقای شریف در تآسیسات اتمی امریکا مورد سوءظن قرار نگرفته ،  او درکمیسیون نظارت هسته ای امریکا تمام امتحانات امنیتی را داده و هیچگاه به عنوان فرد مشکوک و سابقه و هدف مجرمانه ای نداشته است ، همچنین تحقیقات درباره سابقه وی جرمی دیده نشده است .

برای تقرر درکارخانه های اتمی امریکا ضمن تحقیقات در باره سابق مشکوک بودن فرد باید آزمایش مواد مخدر را نیز انجام داده و هویئت وی از هرلحاظ مورد بررسی قرار میگیرد

به همین لحاظ این حادثه نگرانی زیادی را در مقامات امنیتی و هسته ای امریکا بوجود آورده است که چطور چنین فردی توانسته است به محرمانه ترین تآسیسات اتمی دنیا راه باید ؟

آقای ادوین لمان از اتحادیه دانشمندان هسته ای که تآسیسات امنیتی امریکا را زیر نظر دارد میگوید

باید سوالات جدی در باره امنیت در نیروگاه هسته ای امریکا مطرح شود وسوال اصلی این است که آیا اطلاعاتی در کمیسیون هسته ای امریکا وجود داشته است ، که بر مبنای آن ازاشتغال آقای شریف مبیلیی درتاسیسات اتمی جلوگری به عمل آید ؟