افغان موج   

حاجی علی اکبرمعاون عزیزی بانک را روزی درده کسی نمیماند ولی امروزاسپ قاچاق خودرادرخانه کرزی بسته میکنید.

سید موسی عثمان هستی  مدیر مسوول ماهنامه طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی کانادا

پیروان شاهان قبيلوی ، داوود پرستان ، مجاهدین با تمام شاخه های جنایتکارشان ، طالبان خود فروخته نامسلمان با قماش اوباش شان ، تعدادی از اعضای حزب دموکراتیک خلق که ديروزدرنقش گودی های کوکی سوسیال امپریالیست روس بودند و امروز بحيث سگان زنجیری امپریالیستها هستند، سران قبایل پشتون، چپ و راست خود فروخته ، همیشه ازپول های جاسوسی و قاچاق محافل  خصوصی ورسمی شان رنگین شده ومی شود .

  یادبودسالگرد،وفات ویامجالس خودنمایی( روان شاد)علی مزاری  که توسط پیروانش در کابل ودرچندین مملکت در خارج و پخش وسيع مبالغه آميز اين مراسم در ميدیای داخلی و خارجی ، می تواند انگيزهً باشدبخاطر قدرت نمایی وامتیاز گرفتن از حکومت کابل .

 بزرگان گفته بودند که از این نوده پیوند کن که تا شفتالوبگیرد ولی او ملت بی هوش وگوش  شما باورنمی کردید!  ولی حالا این ضرب المثل به حقیقت پیوسته است . بخصوص درقسمت مجلس های  سیاسی این ضرب المثل صدق میکند . این ضرب  والمثل را در آخر تشریح می کنم.

چنین مجالسی در داخل وخارج آگاهانه وغیرآگاهانه  صورت میگیرد.  در حقیقت این مجلس ها شمشیری است  برجگر مرد م بادیانت, باایمان, دین‌دار وسيکولور افغانستان.  جنايتکاران از احساسات وطن پرستی ، دین پرستی ، مذهب پرستی ، انسان وانسانیت و قلب های  پاک هموطنان در داخل وخارج و خارج سوء استفاده می کنند  و تعدادی از هموطنان ما آگاهانه ويا غيرآگاهانه قربانی جنایت تعدادی جنایتکاران ميشوند.

دیروز ملیت های افغانستان را بنام  دین ومذهب ويا با شعارهای میان خالی کمونستی  بدام انداختند ، امروز توسط پول موادمخدر  و رواج مواد مخدر ، ملت مظلوم وفریب خورده  مارا محو ونابود می سازند تا میدان را شغالی کنند. اين جنايتکاران ، ازمیدان شغال سوء اسفاده می نمایند وملت مارا به بزنجیرغلامی می کشند تا امتیازی از استعمار گران داخلی وخارجی بگیرند .

تجليل  با شکوه چنين سالگردی با پول قاچاق مواد مخدر جز جهت امتياز گرفتن برای برگزار کنندگان ، برای مردم محروم هموطنان هزاره ما هيج سودی نخواهد داشت.  اين جنايتکاران بخاطر بقای خود به هر کاری دست ميزنند.  همچنين ممکن این شانه اندازی ها از ترس روز مباد صورت گیرد تا آنها نيز روزی به سر نوشت زمامداران یو گوسلاوی دچار نشوند واز ترس محکمه هاک این سر وصدا هارا به راه می اندازند.  ملت افغانستان می داند که بعد از کشته شدن علی مزاری  اکبری یارغار علی مزاری مزدور سر سپرده طالب شد. تمام اين جنايتکاران  پیر کش ورهبر کش هستند   که صرف منافع خودشان نزد شان ارزش دارد نه منافع  ملت افغانستان .

  علی مزاراصلاً از چهارکنت مزار شریف است شاگردوبادی گارد روان شاد آقای نجفی مجاهدصادق ملت افغانستانبود که بعدازجنگ های دره صوف ، بامیان ، در میدان بشهادت رسید .

علی مزاری درآن زمان مرد نکوکار و مجاهد وطن پرست بود بخاطرخدا و وطن می جنگید واولین باراو را من با آقای نجفی که بادی گارد آن بود ملاقات کردم درسیمای او شهامت نور افگنده بود. بعدازکشته شدن روان شاد نجفی به مزارشریف رفت وبه جهاد ادامه داد تااینکه به اثراشتباهاتش ، مانند نجیب توسط طالب کشته شد .

طوریکه من درمحفل یاد وبود( محترم مزاری) ازطریق تلویزون ودرجرایدومدیاخواندم ودیدم تمام جنایتکارا ن وتاریخ زده ها ومخالفین  سر سخت حزب وحدت وخصوصاً مخالفین علی مزاری که درجنگ های تنظمی کابل اشتراک کرده بودند وبخون یکدیگر تشنه بودند .در مجلس یاد وبود علی مزاری ، تعدادی از پيروان (احمد شاه مسعود قهرمان فرمانی جبری ملت افغانستان)  با بی شرمی وپر رویی نيزاشتراک کرده بودند تا در ، نمایش قدرت وسوء استفاده کنند.  از این مجالس عناصر خود فروخته چپ وراست ،خصوصاً دار ودسته شورای نظار که از بردن زنان هزاره و بی ناموسی درحق ملت شریف هزاره خصوصاً مردم بی دفع افشار دریغ نکرده بودند ، نيز اشتراک کرده بودند.  آنها در این مجلس خودنمایی ونمایشی چنان سخنرانی های جذاب نمودند که کف دهن تعدادی ازين  جنایتکاران مانند شترمایه  در عین سخن رانی روان بود. از اينکه آنها هيج شرمی نداشتند ، انسان را به حيرت می اندازد.

 یکجا شدن این جنایتکاران که بخاطر منافع شان يک روز با هم دوست وروز ديگردشمن بودند ، وامروز صرف بخاطر ادمه قدرت وخدمت به دشمنان افغانستان ، برای مردم ما تازگی ندارد و همه ميدانند که آنها از ناچاری یکدیگررا خان صاحب می گویند .  درمجلس یاد وبود علی مزاری دوستم وسیاف ديده نشدند. دیگر جنایتکان تاریخ خصوصاً تاریخ زدگان جنگهای تنظیمی کابل دیده می شدند وکس نبود که از این جنایتکاران بپرسد که درصورتيکه شما چنين دوستانی هستید پس چرا ملت افغانستان را در جنگ های تنظیمی کابل ناجوان مردانه کشتید.  چرا مردم را از تیغ بی رحمی کشیدید  وتا امروز استخوان بُری را در بین ملت افغانستان رواج دادید؟  اين جنایت شما جنایتکاران امروز به یک فرهنگ کشتن وخصومت بین ملت ما از نادانی تبدیل شده است . مردم نمی دانند که این جنایتکاران دیروز وامروز بخاطر چه اینجا وآن جا دور دسترخوان یکدیگر بورانی بانجان می چینند.

 بورانی بادنجان چینی دوردسترخوان بخاطر تفرقه بین مردم وبخاطربقای خودشان است که  سالهاست ادامه دارد.  آنها این را می دانند که  ملت  زجر دیده  افغانستان  جرات پرسان کردن را  را ندارند  زيرا ميدانند که استعمار گر از این جنایتکاران  ملت محکوم افغانستان پشتيبانی مينمايند. حق  پرسان کردن وحقق خواستن در وجود پاک ملت رنجدید ما کشته شده  است . ملت ما بخاطر فقری که گریبان گیر شان است جرائت پرسان را ندارند واین جنایت کاران دیروزلاف از دین ،مذهب ووطن بخاطر تجارت جنایت خود می زنند در حالیکه ملت ما امروز می داند که در عمل این جنایتکاران  ضد دین ومذهب ملیت های افغانستان بودند ومی باشند.

هویدا است  که آفتاب به دو انگشت پنهان نمی شود .

جنایتکاران از پول رشوت ، قاچاق مواد مخدر ، قاچاق طفل وزن بی دفاع  ومظلوم ومحتاج جامعه ، قاچاق سنگهای قیمتی ، آثار عتیقه واز ديگر تجارت های غیر مشروع وغیر قانونی  نشو و نمو کرده اند ، نطفه ،خون وپوست شان توسط اين پولها بوجود آمده است.  يکی ديگر ازين جنايتکاران حاجی علی اکبر معاون  عزیزی بانک است . این جنایتکار در پهلوی قاچاق وبانک داری به خاطر فریب ملت ما  بنیاد عزیزی بناء نهاده است. 

حاجی علی اکبر معاون عزیزی از آشپزی قاچاقبران  امروز صاحب پول سر شار است ودر کابل بانک ، عزیزی بانک وباختر بانک خودش وپسرش سهم دارد ومیخواند که دیگر بانک هارا سقوط وورشکسته سازند و پول های آن را به جیب خود بزنند.

این پول سر شاراز کیسه خلیفه به جیب حاجی علی اکبر معاون عزیزی بانگ  می ریزد که سر چشمه این پولها در افغانستان ، هالند ، اواکراین ودبی می باشد.  فیل های که در این کاروان وجود دارد در شکم خود یک زانو آب کثافت دارند ومانند شترسرکردگان بخاطر قاچاق ازنشیب وفرازکوه ودشت ودمن ترسی ندارند . حاجی علی اکبر معاون عزیزی بانک و دیگر قاچاقبران  می دانند امروز همه چیز به کام آنها می چرخد .

حالا نظر به وعده قبلی که داده بودم  لست آقای جلالی را آهسته آهسته بیرون می دهم.  گرچه به لست جلالی ضرورت نیست زيرا ملت ما این اشخاص را بهتر از دستگاه فاسد کرزی می شناسند. تا وقتیکه ناف علی احمد جلالی توسط همین جنایت کاران چرب نشده بود، آنها قاچاقبر بودند ولی بعدا " برائت" گرفتند.  وی فریاد بیرون داد و آوازه افشا لست قاچاقبران خیلی داغ در ميدیا بود ولی بعدا معلوم شد ، کسانی که زیر تاثیر وجدان ضعیف قرار دارند ویا قرار می گیرند ، شهادت افشا واقعیت هارا ندارند.

 نظر به وعده قبلی در این نوشته هم یکتعداد افراد قاچاقبر خود فروخته را معرفی می کنم چون لست مانند طومار پیچیده ، طویل ودراز است ، با پيروی از آهنگ احمد ظاهر( این است صدای پای من) آنرا آهسته آهسته به نشر می رسانم.  سپرد خود را بخدا می کنم . از دوستی که اسم مبارک آن را نمی دانم از اروپا زنگ زده بود مرا تشویق بخاطر ادامه این سلسله نموده تشکر می کنم . احساسات  پاک  شان قابل قدر است.  باوصف اينکه من را  درقسمت بیرون دادن لست قاچاقبران تشويق کرد ، به من  توصیه هايی هم نمود.  يکی ازمشوره هايش اين بود که  در عین افشا کردن لست از عفت قلم کار بگیرم ، زشت نویسی را کنار بگذارم.  گرچه این جنایتکاران قابل نرم گفتن نیستند همان طوریکه به ملت افغانستان رحم نکردند بخود هم رحم نکرده اند وجدان خود را زیر پا نمودند بدون زشت گفتن سزاورنرم گفتن نیستند ولی من به توصیه استاد ودانشمند وطنم که از حرفهای آن بوی صداقت ووطن پرستی می آمد ،گوش داده ،  با جملات نرم درد دل ملت رنج کشیده افغانستان را بیرون می دهم .

راستی در لابلای این نوشته وعده کرده بودیم که راجع به میدان شغالی چیزکی بنویسم که چرا ملت ما این ضرب المثل را در برابر دزدان وجنایتکاران بکار می برند.

شغال درجمله حیوانات گوشت خوارجنگل، خیلی کوچک چشم سفیدومردارخوراست.هروقتکه ببیند سرلاش دیگرحیوانات نیست، تلاش می کند که لاش گنده رابخورد وازمنطقه فرارکند. حالا افغانستان دیگرشیرندارد ،میدان شغالی شده شغالان در حال جولان هستند این شغالان قاچاقبران بانفوذ درافغانستان هستند. چون این لست طویل است من کسانی را اازلابلای لست آقای جلالی معرفی می کنم که درحقیقت این هاراکله خوریاد می شوند . کله خورکسی رامی گویند که دزدی وقاچاقبری می کند توسط کله خوران حمایت می شوند وزیادتر پول قاچاق ودزدی درجیب اینها می ریزد . کسی که به کله خوری عادت دارد اگربه دستور وی کارانجام نشود ، کسانی که درشبکه مستقیم دخیل هستند، باانواع دسیسه آنان را نابود ميسازد. وآن شخصی که بدستورکله خوران قاچاق وجنایت می کند تاآخرعمرازحلقه جنایت بیرون شده نميتوانند وبايد ازکله خوران فرمان ببرد. اشخاصيکه زیر دست کله خورمی باشند تمام جنایت را درخارج وداخل انجام ميدهندد

 اسمای تعدادی ازین  کله خوران  مانند  فاروق وردک ، حنیف اتمر، سیاف ، تورن اسماعیل هراتی ، داوود داودمعین وزارت داخله امرالله صالح رییس خاد، داکتررسول وزیرخارجه ولی کرزی ، گل آقا شیرزوی والی مشرقی، احسان منور شوهر همشیر خلیلزاد  ، محقق و خلیلی درلست آقای جلالی  دیده می شود و من آن لست را در هر هفته  معرفی می کنم .

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ایمیل

5192652949  تیلفون