افغان موج   

چه کسانی فاجعه ی11سپتامبررا سازمانده ای کردند!؟

درفردای انفجاردوساختمان بزرگ درنیویورک وپنتاگون درواشنگتن در11سپتامبر2001، هیچ کدام ازگروههای بنیادگرای اسلامی ازجمله القاعده،حما س وحزب اله لبنان مسئولیت این عملیات تروریستی را به عهده نگرفتند.

اما دولت مردان آمریکا،گروه القاعده به رهبری بن لادن رامسئول فاجعه معرفی کردند و به بها نه ی دستگیری وخشکاندنِ ریشه های تروریسم به افغانستان لشگرکشی وآنرا به اشغا ل خود در آورند.

سازمان ناتو وابسته به سران کشورهای قدرتمند صنعتی براین باوربود وهست که اگر طالبان،حماس وحزب اله لبنان راازقدرت بزیرکشند ورهبرانِ آنرا دستگیرودردادگاهی محاکمه ومحکوم کنند،ریشه های تروریسم را خشکانده اند.

اما حقیقتِ امراینست که ریشه های تروریسم درهمین غربِ"متمدن"ودرخاکِ سرمایه- داری نهفته است.وروزانه با سیاستهای نابخردانه وغیرانسانی که درخدمت منافعِ اقتصادیِ این کشورها قراردارد،آبیاری می شود.

درواقع تروریسم ازفقر،ناتوانی،ضعف،بی عدالتی وظلم وستم زاده می شود. زمانی که سیا ستها وروشها ی مسالمت آمیزبه شکست می انجامد وآرزوها ورویاها در هم می ریزد،تروریسم به کار گرفته می شود.

آیا آنچه بنام تروریسم دربین گروههای فلسطینی ولبنانی می بینیم،محصولِ50سال ظلم و ستم وبی عدالتی ازطرف دولت اسراییل به اعراب نیست؟

اگرکمک های مالی آمریکا به اسراییل نبود،اسراییل چگونه میتوانست فلسطینی هاراتحتِ سخت ترین ترورها قراردهد؟ آمریکایِ"متمدن"به فلسطینی هایِ بی تمدن میگوید مابه اسراییل پول واسلحه میدهیم تا زمین های شما رااشغال وبزرگترین پایگاهِ نظامی راجهت حفظ منافع مادرخاورمیانه و سرکوبِ جنبشهای رهایی بخشِ منطقه،ایجاد کند.وشما فلسطینی هاحقِ هیچ گونه اعتراض واقدامی غیرمتمدنانه راندارید.درغیراینصورت ما آمریکایی های"متمدن" به شما داغِ بنیا دگراییِ اسلامی وتروریست خواهیم زد.

به باورما تازمانی که فلسطینی ها به دست ارتش اسراییل قتل عام میشوند وازحقِ تعیین سرنوشتِ خویش محرومند؛تازمانی که دولتها ورژیمهای مستبد وخود کامه درسراسر جهان ازپشتیبانی دولت آمریکا واتحادیه اروپا برخوردارند وبه د لیل همین پشتیبانی است که به رغم خواست مردمشان برسرکارند؛تا زمانی که سرنوشت میلیونها انسان چیزی جزفقر،گرسنگی،بیکاری،بی عدالتی وظلم وستم درجهان نیست؛تا زمانیکه روند جهانی شدنِ شیوه تولید سرمایه داری به تیره روزی میلیاردها انسان می افزاید؛ تروریسم ازمیان برداشته نخواهد شد ودرآینده باید شاهد نمونه های خونین ترآن نیزباشیم. دراین پنجاه سا ل سلطه گری،زورگویی،دخالت،کود تا،جنگ وترور اساسِ مناسبات آمریکا با کشورهای جهان سوم بوده است.

نتیجه ی این سیاست که غالبأ با همد ستی وحمایت دولت انگلیس همراه بوده،-  ایجاد جهانی است که بخش بزرگ آن درفقر،عقب ماندگی وبی عدالتی می سوزد. تحقیروعقب ماندگی،فقروگرسنگی شاخص زندگی درجهان سوم است. که البته فاجعه به این محدود نمی شود. جنگ،بحران،جنگهای داخلی که عمدتأ نتیجه ی سلطه ی آمریکا وغرب یا تحریکات ودخالت های آنهاست. بُعد فاجعه رابیشترمی سازد.

نسلی که هنوز زنده است،جنایتهای ارتش آمریکا درویتنام،بمبارانِ مستمرِشهرهای ویتنامِ شمالی،سرازیرشدن بمب های ناپالم برروی مردم وقتل عامِ صدهاهزارساکنان آن سرزمین ،به قفس انداختن انسانها،شکنجه ی اسیرانِ جنگی وده ها صحنه ی تکان دهنده ضد انسانی را فراموش نکرده است. هنگامیکه هزاران انسان قربانیِ خیانت های دولتهای قدرتمندِ صنعتی میشوند؛ کسی برای آنان اشک نمی ریزد؛کسی برای خانواده آنان پول جمع آوری نمی کند؛ کسی برای آنان گُل نمی برد؛کسی شمع روشن نمیکند وصحنه های دلخراشِ این کشتارها

روی صفحه های تلویزیون نمی آید. تنها وفقط گفته می شود که جنایت کارانِ جنگی ومرتکبینِ جنایت علیه بشریت در"دادگاهِ" بین المللیِ لاهه به محاکمه کشیده خواهند شد. البته دولت مردانِ آمریکا واسراییل چون دوست ومتحد غرب بشمارمی روند ازمصونیتِ کامل برخوردارند. واقعیت های مذکور و نقش ومسئولیت غرب به ویژه آمریکا درتداوم آنها؛آیا سرچشمه ی اصلیِ تولید وبا ز تولیدِ تروریسمِ بین الملل نیست؟ براستی چه کسانی فاجعه ی11سپتامبر2001را سازماندهی کردند؟ بنیاد گرایانِ اسلامی یا سازمان سیا ؟

کانون فرهنگی- سیاسی ایرانیان درآمریکا

یازدهم سپتامبر2009  

 kanoon این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید