افغان موج   


نتایج همهپرسی روز پنجشنبه درباره خروج یا باقی ماندن بریتانیا از اتحادیه اروپا نشان می دهد که اکثریت رای دهندگان بریتانیایی به خروج از اتحادیه اروپا رای داده اند.گزارشها نشان می دهد که طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موفق به کسب نزدیک به ۵۲درصد آرا شده اندارین لوپن، سیاستمدار راست افراطی فرانسه، خواستار همه پرسی مشابهی در این کشور شده و گیرت ویلدرز، رهبر حزب مخالف مهاجرت در هلند که از خروج کشورش از اتحادیه اروپا حمایت می کند، نیز برگزاری همه پرسی در هلند را لازم دانسته است.یک سیاستمدار راست فرانسه هم گفت ، نباید رای مردم بریتانیا را حقیر شمرد. به نظر اتحادیه اروپا سالهای متمادی است که در خلاء معلق است.  دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که طرفدار ادامه عضویت کشورش در اتحادیه اروپا بود اعلام کرد که در ماه اکتبر از مقام خود کنارهگیری میکند.


این رفراندوم و بازی خروج البته دلایل سیاسی برگزاری آن با گذشت زمان آشکار میشود . حدود 2 سال طول میکشد تا روند خروج رسما اجرا شود .2 سال زمان کمی نیست . اما به نظر من خروج و یا ماندن در اروپا راه حلی پراتیک برای مشکلات مردم نیست . رای دهندگان عمدتا شاید متوجه نشوند که شرایط بهتر شدن زندگی ربطی به این بازیها ندارد . مردم بریتانیا مشکلاتشان با خروج از اتحادیه اروپا حل نمیشود و زندگی روزانه بهتری نخواهند داشت ، همانطور که ماندن یونان هم در اروپا شرایط زندگی مردم یونان را بهتر نکرد . این سیستم اقتصادی موجود در تمام اروپا و غرب در حال بکسباد است و هر از گاهی با مانوری این وضع را توجیه میکند .

 

 ولی حتی فرض بگیریم که همین امروز عملا آنها از اتحادیه خارج شدند ، قرار است به کجا بروند ؟ چند محله دورتر ، جزیره بغلی ....سیاره ای دیگربا یک نسخه اقتصادی جدید....یا قرار است انگلیس دور خودش دیوار آهنین بکشد و ورودی همه چیز را سد کند و فقط یک راه خروج کالا را باز بگذارد.... ؟ هیچکدام . انگلیس نه جایی میرود و نه کار دیگری میتواند بکند واین را حاکمان میدانند ، فقط روی این نخود رفراندوم مانور خودشان را میکنند در جهت سهم و سود بیشتر برای خودشان . مناسبات و روابط انگلیس طی سالیان با بقیه دنیا آنقدر در هم تنیده شده است که حالا دیر است برای جراحی و جدایی .

شاید بریتانیا با این رفراندم کمیقوانینداخل جغرافیای خودش را به چپ و راست تغییر دهد ولی نمیتواند خودش را از سیستم مالی موجود در غرب و مشکلات ماهوی آن کنار بکشد .انگلیس با بیرون رفتن از اتحادیه به اندازه سهم و وزن خودش بخشی از بحران را هم با خود میبرد .رئیس شورای اروپا دو روز پیش هشدار داده بود در صورت خروج انگلیس این میتواند نخستین گام در راه فرآیند فروپاشی اتحادیه اروپا باشد.یورونیوز در گزارشی اعلام کرد : نیرو گرفتن احزاب پوپولیست وهراسان از اروپا زلرله ای در این قاره به وجود آورده است . فروپاشی اتحادیه اروپا یعنی هرج و مرج سیاسی در تمام اروپا ! این راه حلی برای بحران اقتصادی نیست ! تیترهای مدیا خیلی داغ است و مرگ اتحادیه اروپا را نوید میدهند و رفتن به سمت بازار مشترک به سبک قرن پیش ! چنین تصویری همانقدر واقعی است که بشر برگردد به زمان غار نشینی و ماموت شکار کند ! این نخود رفراندم همان وزن نخود سیاه خودمان را دارد . جارو کردن مشکل اصلی به زیر فرش است . تنها نسخه اقتصادی موجود سرشار از مشکل و تناقض است ولی ظاهرا هنوز قدرت مانور دارد .

خلاصه : اگر من یک شهروند آنجا باشم ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا را با وزن نخود سیاه رسمییت نمیدهم. رفراندوم همان آدرس غلطی است که سیستم سیاسی موجود به افکار عمومی داده و آنها هم فقط فکر میکنند که حل بحران اقتصادی و زندگی بهتر در گرو خروج از اتحادیه اروپا است . در واقع سوال اصلی این است که خارج شدن یا ماندن در هر جهنم و بهشتی ، زندگی روزانه مردم را بهتر میکند یا بدتر ؟

 

 

 

 

 

اسماعیل هوشیار

24.06.2016

     

 

www.tipf.info

تیف- tipf.info

www.tipf.info

داروین" خدا " را از زیست شناسیبیرون انداخت ، اما فیزیک مردد باقی ماند . اکنون استیون ...