افغان موج   

در مرز های خمار و بیهوشی

پرنده ها تلاشی میشوند

بال کبوتران را میشمارند

منقار عقابان را قطع میکنند

ناخن های چلچله را رنگ سرخ میمالند

و کرگسان را تاج میبخشند

***

واردات ما روشنفکر است

که بوی اعتراض دارد

و مزه ای شعور

زبان سره و ملیت پاک

که ایمانش دالر است، کلدار و یورو

و صد هزار سال در تاریخ

تر و تازه مانده

***

واردات ما وضیعت های تاریخ است

گذشته های بی آینده

دیموکراسی های سبز، سرخ و زرد

سرود های مدرنترین

تندیس های آزادی

ساخت نیویارک، لندن و پاریس

***

واردات ما تفنگ است

نام و ننگ

انتحار و انفجار

غیرت و افتخار

و محموله های کهنه و نابکار

نعمت الله ترکانی

3 دسمبر 2012