افغان موج   

تبصره

فیلتر
ما همه شکست خوردی 02 حوت 1398 13
ضد انسانی ترین شادمانی بر مصیبت و مرگ بنی آدم 14 دلو 1398 55
خدا با ماست 04 دلو 1398 91
جر خوردن قاسم ! 25 جدی 1398 114
خشونت وحشیانه و خشونت تکنولوژیک و «خشونت مقدس» 16 جدی 1398 144
ویدیوی ۷۱۸ شفیع عیار ( انتخابات ریاست جمهوری را امریکا برد -افغانستان باخت ) 14 جدی 1398 95
ناکوراما؛ «انسان کامل»ی که در افغانستان طعمه درندگان شد! 25 قوس 1398 118
ویدیوی 707 شفیع عیار ( نماز-صلات ) 14 قوس 1398 106
خواجه بشیر احمد انصاری «در رهگذر سونامی مرگ» 11 قوس 1398 131
آن روزهای مفت خوری ! 06 قوس 1398 160
من «گنگ خواب دیده» و عالم تمام کر!.... 04 قوس 1398 145
زندگی و اعدام داکتر کریم یورش 01 قوس 1398 183
زندگی و اعدام داکتر کریم یورش 01 قوس 1398 88
افغان مسلمان مارکسیست خلقی 22 عقرب 1398 196
ویدیوی ۶۹۷ شفیع عیار ( مناظره من با عبدالرحمن ) 17 عقرب 1398 190
ویدیوی شفیع عیار ( شیعه از نظر ملای سنی ) 08 عقرب 1398 215
ویدیوی ۶۹۱ شفیع عیار ( خنده های غنی و عبدالله در سوگواری جنرال رازق ) 30 میزان 1398 254
با خوانندگانِ «ما برای زیستن در عصر مُدِرن؛ تکامل نیافته ایم!» 22 میزان 1398 266
ویدیوی ۶۸۳ شفیع عیار ( خانم نغمه از حکمتیار میپرسد ) 11 میزان 1398 200
ویدیوی ۶۸۱ شعیع عیار ( انتخابات افغانستان غنی و عبدالله ) 03 میزان 1398 226