افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
حق آزاد زیستن 05 عقرب 1399 17
راه آزادی 30 میزان 1399 27
صلح و آزادی 21 میزان 1399 53
شقایق محبت 16 میزان 1399 63
روشنگری 08 میزان 1399 85
نوای تاریخ 31 سنبله 1399 84
کتاب یادگاری 28 سنبله 1399 83
مرزها 26 سنبله 1399 89
صلح قطر 22 سنبله 1399 101
سرود چشم مست 20 سنبله 1399 96
دختر خورشید 18 سنبله 1399 98
ساز هستی 12 سنبله 1399 104
حملۀ سیلاب 07 سنبله 1399 118
ذبح حقوق مردم 30 اسد 1399 122
رویای عشق 26 اسد 1399 132
قربان اؤلم 24 اسد 1399 136
گرز رستم 20 اسد 1399 122
گوهر انسانیت 16 اسد 1399 129
مستیِ عشق دل 13 اسد 1399 140
عید مردم 09 اسد 1399 140