افغان موج   

نعمت الله مخـتـارزاده

11\05\2009  آلمان

چارپلاق

غـُنـدَلـَک ،   عاقـبت   نـطـاق شده

هــــم  ز بـرنــامـــه دار ِ طاق شده

مـیـدهـــــد ارتـــبـاط ِ مـا و شـــــما

ظاهــــــرا ً  باعـــث ِ  وفــــاق شده

درخــفـا  ،  مـرکز ِ رذالت و فسق

خـَپ خـَپـَک  رهـــبـر ِ فـُسـاق شده

لاف ِ خــــدمت زند ، بـه هموطنانِ

وعــــده اش ، پُـر پُـف و پـتاق شده

در دهـــانش ، زبان به مـثـل ِ فــنر

پـاسُخـش  ،  خـیـلی طـمطراق شده

بـا زنـان ، لحــن ِ او شکر ریزست

با هـمه مـرد  ،  خشک و قـاق شده

نظـــرش  سـوی  بانــــوان ِ جـوان

کـمـر و پُـشـت و ران  و سـاق شده

حـال ثـابـت  شـدی  به اهـل ِ جهان

ســــخــنـانـش  دروغ  و نـــاق شده

موتر ِ بنز ِ اوست  ،  شش گـَزونیم

بکس ِ جیـبـش ، هـمـیشـه چاق شده

عـصبی میـشــود بـــه اندک حرف

فـَلـَق  و   دُرَّه   و   شـــــــلاق شده

گــــر حریفی بـــه او زنـد ، زنگی

چـــون تـــرافـیـک  و  اشپلاق شده

گـــــر اذیت نمایـــدش  ،  شخصی

هـمـچــــو پــوقـــانـــه انفــلاق شده

پای ِ او گِـرد و پشت ِ او لـشم است

چـاپـلـوســـانــه  ، چـارپـــلاق شده

هر طرف ،  همچو ماش می لـُولـَد

پـی  ِ شهرت   ،  به صد مَلاق شده

زانکــه عِـرفـان ِ ما  ،  ز عُرفانش

ســـاجـــق ِ دان ِ هــــــر چـتاق شده

گرچه الـقاب ِ اوست ، درجن و نیم

پُـوچ ِ انــــدیــشـه اش ، پــراق شده

هــیـچ  آرام ِ او نـمـــی گــــیـــــرد

تـاکــــه بـر صورتـش ، قــفاق شده

سیلی یی شعـر ِ ، در دل و جگرش

خـنجــر و ،  نـیـزه و ،  یَـراق شده

او کــــــه  بـرنــامــــه دار ِ تحلیلی

لــقـبـش  ،  مـرکـز  ِ  نـفــــاق شده

هـمچـــو قانغـــوزکی ، کـه پُـندیده

از حـــوادث  ،  بـــه احـتـراق شده

گهی میثاق و ، گاهی هـم ، محراق

آب و آتش بـــه هـــم  ،  رِفـاق شده

تــاکـــــه افغان ســــــتان ِ میهن ِ ما

بـــدتـــر از کشـور ِ عِـــــــراق شده

بـــا دیــانـت  و َ بــا ســیاست هــــا

گهی عقــــد و ،  گهــی طـلاق شده

گهـی یار و  ،  رفـیـق و گـه دشمن

لگـــــد و ،  مُشت و بــا چُماق شده

بوی ِ گند  ِ دهـــــان و ،  زیر ِ بغل

یـخـــن ِ  چـرک ِ او  ،  بَــراق شده

مگـس ِ دوغ ِ دیـــن و ، از مــذهب

باورش  ، َ  گـُنگـَه  و  چـُـلاق شده

همچــو  دلال و ، کاسب ِ فــرهنگ

کـیـسـه مــــال و گهــی حَـلاق شده

شلـــــه ِ مـــرد هـــا  ،  پَــزَد آخــر

منع ، گــــر مـنـقـــل و ا ُجـاق شده

« نـعـمـتـا » عـفـت ِ کــلام نگـــــر

کاســۀ صبر ،  گـــــر دِهـــاق شده

معانی بعضی از واژه ها :

* یَراق = سلاحهایی از قبیل شمشیر ، کمان ، سپر و امثال آنها

* حَلاق = سلمانی ، سر تراش  *  دِهاق = لبریز