گر تو گندم یا گهی خار مغیلان کاشتی

بهر مردم گه مشقت گه لب نان کاشتی!

کی بود حاصل مساوی بهر ما و مملکت
چونکه یا رنج و عذاب یا راحت جان کاشتی

آب کوثر گر زکوه  نخوت آید بر زمین
کی شود شاداب و خرم چون بیابان کاشتی

فرق مردم در زبان و قوم و مذهب جایز است
کاش هم در قلب شان خورشید تابان کاشتی

کاشک هر حرف ات شود یک شاخه گل از معرفت
تا بگوییم مرحبا، بذر گلستان کاشتی

چند روز است دور ما در ارهت وقت و مکان
پرسدنت روزی که بایر یا که باران کاشتی

پوهندوی شیما غفوری

دسمبر 2019