گوشـت آدم را بـه تیزاب جنایت سوختند
آتـشـی در سـینـۀ انـسـانیــت افـروخـتـنـد
قتل خاشقجی چونان پیچید بر گرد جهان
چوب ها بر طبل ر
سوای سعودی کوفتند

تا سـفارتخانه کشـتارگاه انـسـان هـا شـده

خون را درشیشه و خاکسترش را بیختند
تیغ قصاب سعودی خون انسان می‏خورد
ایـن جـنـایـت را ز بـیـداد یـزیـد آموختند
بـر تـن شـهزاده جـلادان زشـت سـلطنت
جامه ازپوست لطیف جسم انسان دوختند
ذهـن تکفیری چه می داند از عرفـان دل
عشق و احساس ومحبت را بدار آویختند
منبع افراط ووحشت مرکـز خشم وترور
دیـن را با خـون و با آتـش چـرا آمیختند
طالب و بن لادن و داعـش آوردند به ما
جنگ و ویرانی به دنیای بـشر انگیختند
گاو پنج من شیرامریکا وگرگ مردم اند
فکر افراط و سـتم در دیگ سـرها پختند
از مسلمانی چه می دانـد غـرق معصیت
دیـن بـه دنـیــا داده و اسـلام را بفـرختند
بر سـر بـازار جهل و وحشـت افراطیت
آبـرو حراج و لیکن سـیم و زر اندوختند
عدل و آزادی وصلح وامنیت خواهد بشر
پس چرا آل سعودی جنگ خونین توختند
نقـض حقـوق بـشر تا کی کنـد آل سـعود
عدل و قانون را ز دیـوان عدالت روفتند
بهر تخـریب تمدن دسـت افـراطی شدند
بهر قـتـل نسـل انـسـان تیـغ هـا آهیختند


رسول پویان

25/11/2018