آدم
چه دنیایی پر از رنج است و از درد
یکی گرم است از عیش و یکی سرد
نمیداند خدا اینرا که ... شیطان!
چرا شد دشمن اش باید چه میکرد؟

حوا
حوا گـــــر آرزوی... آدمی بود
و اولادش در این دنیا نبی بود
چه میشد فتنه در دنیا نمیبود
همه جایش بهار و خُرمی بود

مرد
اگر هستی تو مرد و فرِد عاقل
و میگویی من ام بی عیب و کامل
تو را زائیده یک مادر به دنیا
از او آموختی صد ها فضایل

زن
شدم از شیره ای جان تو ای زن
اگـــر پیامبر ام یا پادشاه... من
حلال ام کــن مرا عمری که دارم
به این جا و مقـــام ام را رسیدن

ن.ت