با طلوع  صبحی درخشان می شود         

 ظلمت شب محو و پنهان می شود

صبح صادق مطلع نـــــور و صفا           

 روشن آرای  دل و جان می شود

شبروان را نیست سازش با صفا             

 طینتش رســوا و عریان می شود

می ستیزند بــــــا رهء فرزانگان             

  قاتل انسان و عــرفان می شود

رهروان  نور را درخون نشاند               

 جنس شر بد تر زحیوان می شود

جنگ نوروظلمت ست ای هموطن         

  محو ظلمت ، نورافشان می شود

با طلوع بر خیز با ظلمت ستیز              

 زندگی با نور فروزان می شود

ننگ خلقت اند بری این ناکسان             

 خفت و توهیــن  انسان می شود

 

ف.بری