مقدمه در این تیره فضای دلگیر نه تنها اژدهای جنگ و خشونت احساس،
عاطفه، محبت و عشق را دم می کشد....