نه سعدی خواند دانشگاه نه جامی خواند پوهنتون
سخن گفتند چون گــوهر زبانرا ساختند گلگون

هزاران خواند دانشگاه هزاران خواند پوهنتون
ولی خلق خدا از ظلم آنان گشته اند دلخون


نمیدانم  چرا  با نام  ها  باید  به  خود بالید
چه  فرقی  میکند  فرهاد  باشی  یا  اگر مجنون

اگر باشد ترا مقصد  گلستانی  پر  از  سنبل
چه  فرقی  میکند  گلزار  گویی  اش  یا هامون

زبان هر کسی  در  دور  دنیا  از خودش باشد
خدا  بهر  خلایق  ساخت  در گفتار  این قانون

نعمت الله ترکانی
2 جون 2013