افغان موج   

از:شفیق"رفیقی"

پيكرخيال

 

اينـدل چـوموج سركش درياي  آرزوست

آنجـا كه عـقـل مي نرسـد پـاي  آرزوست

گـرقـفـل دل گـشـايي  و پـا درحــرم نهـي

بـيـني به شهـر كـوچكي  دنياي آرزوست

هـر دل كـه بـرسـريـر محبـت تپيده است

درهــر تـپـش  تـرانـهْ زيـبـاي  آرزوست

ايـندل اگرچه  لانهْ  كوچـك براي  توست

با كوچكي به وسعت صحراي آرزوست

درهرسكوت خلوتِ غمكوچه هاي عشق

فـريـاد هـا ونـالـه وغــوغــاي آرزوست

آنكس كه مي نخورده  زجـام شكسته يي

غــرق  خـيـال  نـشـهْ  ميـنـاي  آرزوست

اينجا كسي  حـقيـقت  رويـا نـديـده  است

درشهـرما نهــــفـتـه مـعــماي  آرزوست

عـنقـا صفـت هـرآنـكه بلـند است  همتش

داندكه سربه عرش و به مه پاي آرزوست

باپـيـكـرخـيـال، محبـت چي حاصل است

خوش آنكه همچوموج به درياي آرزوست

هــرآنـكـه بـا زمـانه  نــسـازد زســـادگي

چون ما"شـفـيـق"غرق تماشاي آرزوست

ماه حمل1391 خرشيدي

اپريل 2012 ميلادي