دارالجنون

 

ستم سرای جهان واژگون خــــواهد شد

بساط وفرش زمین تر به خون خواهد شد

کسی به فضل کسی تن کجا دهد گاهی؟

ولیک باطل وحق آزمون خــــواهد شد

بنای محـــکم فرعـــــونیان عصر جدید

به آه نیمه شبی ســــرنگون خواهد شد

زمانه درکف نا اهـــــل تا به سال دگر

عجب مدار که دارالجنون خواهد شد

اگر زمام هوس را به عــــقل بسپاریم

سخن زدانش وفضل وفنون خواهد شد

کسی که درپی ناموس دیگـــران باشد

به نزد اهل شرافت زبون خواهد شد

به زیر پرچم  ایثار و عشق  و آزادی

سپاه جهل وشقاوت جبون خواهد شد

زبسکه طبع  (کریمی)  گُهر برافشاند

زاشکِ خامه ورق لاله گون خواهد شد

 

محمدنعیم کریمی