همصد ابا : آزادیخواهان مصر

لات قاهره

 ازکوچه   های شایعه  با سر گذرکنید

 سررا به  همصدایی   فردا سپ رکنید

گوشِِ نشاطِ وسوسه ها راز بوی عشق

با زنگ    پافشاری   هرگوشه کرکنید

خطّی    به گرد  محور تحریر برکشید

وز  دایره   حروفِ  جفا را    بدرکنید

آن سان که بردماغ  خطر وارکرده اید

هرگز    مباد     لحظۀ    اما اگرکنید

 آسودگی  سراغ   حماسه   نمی  رود

خود را   حواله    برسر تیغِ خطرکنید

دنیاحدیثِ  عشقِ  شما را  شنیده   است

بر دَوردَورِ    منظرِ   دلها  نظر  کنید

سیمای لحظه های زمان سنگرشماست

صدها جزیره را   همه  جا  پُرخبرکنید

صبحِ ظفربه سوی شماره کشیده  است

ظلمت سرای    ولوله را     دربدرکنید

حی علی الفلاح     صلای صلاح  تان

درجنگِ   لات   قاهره    قهر  دگرکنید

فرعون را    به معرکۀ  نیل     بسپرید

او   را    به قعرِ   قهر خدا مستقر کنید

ویروس فتنه راکه  به یارانه های هوش  

سرمیزند    ز هیبتِ    خود بی اثرکنید

 دامانِ   مان   زشکّر باور  پُرِ پُراست

ازاین شکر   حواله  کمی بیشتر کنید

 

هان ای ستاره های سر افراز روزگار

بر   آسمان   دیدۀ     دلها  مقر  کنید

جای شما درایتِ  آیینه  های  ماست

آیینه را به دیدنِ   خود  مفتخر کنید

دویی  بلای جان همآویی  شماست

زنهار   از ملالت   باور  حذرکنید

پنج شنبه 14.11.1389

نورالله وثوق