افغان موج   

دوستان ورفقای عزیز سلام

سرانجام توفیق نصیبم شد تا قطره یی از دریای محبت مادر را وصف و تجلیل نمایم ...  حاصل این توفیق سرودۀ زیرین است که آنرا به همه مادران جهان إهداء مینمایم.

 

مادر

آغاز هر تحرک و هر گفته هر خیال

با نام نامی تو کنم مادر عزیز

زیرا که درسرشت هر آنکو که آدم است

هنگام داد خواست به ضد ستم همیش

نام مبارک تو بُوَد وِردِ هر زبان

++++

با شعر و با چکامه تو را کی توان ستود

تو خود  سرودِهستی  و  رمز بقاستی

باید تورا سرود

آری تو خود سرود مهرو وفا و محبتی

در واژه واژه شعرو سرودم نهفته یی

در حجره حجره خون وجودم سرشته یی

در هرچه داشته ام یا نداشته ام

مدیون مهر و وفای تو بوده ام

++++

اکنون تو نیستی مگر هر لحظه هر زمان

پندار کودکانۀ من میدهد مرا

لذت زگرمی تن و آغوش مهر تو

تو با منی همیشه و یاد تو زنده است

یاد تو زنده است

++++++

ر. پیکارجو -  نایمخن – هالند

2010/09/27

05/07/1389