shafie ayar دوستم تحت یک محاصره احتمالی

ارسالی : سلیمان کبیر نوری