افغان موج پیروزی ملی پوشان افغانستان در مسابقات نهایی فتبال جنوب آسیا را به کافه ملت نجیب افغان تبریک میگوید. این قهرمانان ما نشان دادند که  مردم شجاع  ما توان هر نوع مبارزه را به خاطر صلح، آرامش  و استعداد هر نوع  کامیابی را برای بدست آوردن پیروزی از آن خود میسازند.

تیم افغان موج