افغان موج   
 
نظری آریانا
 

ربابی

 داستان کوتاه

نویسنده: گل احمد نظری آریانا

Image