در زندان از یکی می پرسند " برادر ترا به چه جرم محکوم کرده اند؟"

            بچیم مه پیسه قلابی جور کده بودم.

             ٥٠٠ افغانی را قلابی کرده بودی؟

               نه ٥٠٠ افغانی که مشکل به بار نمی آره مه این دفعه ٦٠٠ افغانی جور کرده  بودم.