شرف الدین از منزل دهم می افتد به زمین.

مردم دورش جمع شده از او میپرسند: چه شده؟

شرف الدین میگوید: والله من هم همین حالا رسیدم.