شرف الدین از یک تاکسی می پرسد: ببخشید سه نفر را از اینچا تا خیرخانه چند میبرید؟

صاحب تاکسی می پرسد: ببخشید شما که تنها دو نفر هستید.

شرف الدین: چرا شما مگر با ما نمیروید.