افغان موج   

الفــــبا

شورشِ اندیشه

به  زورِ شورشِ  اندیشه  یارا

سرِ شب را ببر ازریشه  یارا

بَکُن خونِ سیاهی را زهرسو

به هر رنگی میانِ شیشه یارا

پا به گل

بگو اندیشمـــــندِ  پا  به  گل  را

بگیر ازرویِ همت دستِ بل را

گــــذرکن از سرِ لایِ  تعصب

گشابررویِ یاران شهرِ دل را

قوم وخویش

زتار وپودِ ریشه ریش  ریشیم

به  پایِ   قامتِ  اندیشه  نیشیم

شنــــــیدم  از زبانِ  بستۀِ  دل

که ماباناجوانی قوم وخویشیم

الفبا

عروسِ  سربه زیرِ شرمِ شهرم

الفبایِ  تعصب  گشته  مَهَــــرم

به هرچه واژۀِ آغشته با مِهــــر

الی قافِ قیامت قهرِ قهـــــرم

آژیرِ غرور

سرودِ  سرخِ  آژیرِ  غــــروریم

ترنُّم بخشِ هـــــر  تیرِ  تروریم

از انرو  ناله ات را کم   شنیدیم

که ما دراوجِ قدرت کر وکوریم

 

دستۀِ کوران

دلِ همسایۀِ هارا می زنی سر

نگردی  بر مگر با  دیدۀِ  تر

میانِ دستۀِ  کوران  در  آنجا

مقرب تر برادر آنکه  کرتر

نماد

نمادِ    فتـــنۀِ      آخر  زمانیم

به هرچه غیرِ ایمان همزبانیم

صدایِ های وهویِ جانیان را

به رویِ هرد ودیده  حامیانیم

تجارت پیشه

نشستیم    و  شبی  اندیشه  کردیم

به نامِ  دین  تجارت  پیشه  کردیم

وطن بنگر که  با  همدستیِ  غیر

چسان خونِ تورادرشیشه کردیم

آهویِ ایمان

بر اندازِ    نظامِ   نام وننگیم

به جانِ   آهویِ  ایمان پلنگیم

شده خارِ   سرِ  راهِ     محبت

نمیدانم که از جنسِ چه سنگیم

خونِ شیشه ها

بلایِ  جان  چه  کس  غیرِ  تنِ  ماست

چه کس جز گرگِ غفلت رهزنِ ماست

چنان    با  سنگِ    سینه    همصداییم

که خونِ  شیشه  ها  بر گردنِ  ماست

قطارِ لحظه ها

زبس ازشیشۀِ شهرت  خماریم

به  رویِ  گردنِ  اندیشه  باریم

قطارِ لحظه هارا داده از دست

اسیِرِ  گریه  هایِ  خنده  داریم

نورالله وثوق

دوشنبه  7/4/1389

http://norollahwosuq.blogfa.com