افغان موج   

کنفرانس

نشست

نخواندی درس اسطرلاب مارا

ندانی   معنیِ    ارعابِ  ما را

تماشاکن   به سودِ  رودِ  آتش

نشستِ  خانه ای اربابِ ما را

بیدِهمسایه

به پایِ   بیدِ  همـسایه  خمــیدیم

درختِ  مــیوه  را ازبن  بریدیم

زدیم آتش  به هرجا خرمنی بود

به کوری  دو چشمت بد  ندیدیم

طرحِ آتش

شتابِ لحظه هابویِ بلا  داشت

هوایِ  کوچۀِ  خامی ما  داشت

نشستی را  برای  طرحِ  آتش

گهی اینجاگهی آنجابه پاداشت

کنفرانس

به  تالارِ  جــــفا   مستِ  اَنانسیم

خرابِ های وهوی موجِ  دانسیم

تماشاچیِ   رقصِ ماجهانی است

که طبل وبوقِ  هرچه کنفرانسیم

پلوان شریک

ولو  از  دیدِ  هر خامی   رکیکیم

به رغمِ  گریه  هایِ تان  کُمیکیم

به  زارید و  بسوزید   و  بسازید

درین مزرع که ما پلوان شریکیم

ریشه های ژرف

درین کوچه فلانی حرف دارد

زخونِ مابه دستش ظرف دارد

به پرس از نوکرِ همسایهءِ من

سیاست ریشه های ژرف دارد

نگاه داور

درین بازی به هر دوری تپیدیم

به  آنجایی  که میدانی  رسیدیم

به زور کیسه ای بیگانه ای چند

نگاه   تیزِ  داور   را   خریدیم

بازی فینال

به هرچالی   که میدانی چمیدیم

فتــادیم   وستــادیم   و خمـیدیم

تماشا کن   که  دربازی   فینال

گلِ میـــدان   فوتبالِ     امیدیم

سنبلِ

من وتو رهرو گم کرده راهیم

تمامِ عمرِخودرا   اشک وآهیم

کلی ازباغ ِ رویایی    نچیدیم

ازانرو   سنبلِ   لستِ سیاهیم

بی مدارا

بگیرازما    گلِ بی خارِ مارا

بزن آ تش   تنِ   گلزارِ ما را

به داری کو همه باهم حریفیم

به پاکن   بی مدارا دارِ ما را

به خشکدشانس

ز بختِ  ما   گلِ  گــندم  به  خشکـد

نشاط   باده   اندر خُـــم  به  خشکـد

ِنمی  بینی   به  غیـــــــــرِ  دیدۀِ  تر

به خشکدشانس این مردم به خشکـد

1388-11-7

نورالله وثوق

http://norollahwosuq.blogfa.com/