به ملک ما اتاترکی بیاور
که تا ملا شود در خون شناور
ترا بد نام میسازد... خدایا !
به یورو و به دالر داره باور

هوا تاریکه دلها روشنه یار
همه از درد و غمها اند بیزار
بیا با هم برادر وار باشیم
چرا باشیم اسیر جنگ و پیکار


به ملک ما ویروس کرونا
نمیباشد قدرمند و مانا
او میداند که اینجا طالب جنگ
به کشتار و بغاوت هست دانا

ن.ت