حنگسالار
دوبیتی های سرگردان ام امروز
بود در قلب دشمن آتش افروز
یقین دارم به زودی مــــردم ما
به ضد جنگسالار است پیروز

سیاف
چرا شرم از جهــــادِ خود نداری
و ترس زین اعتیادِ خــــود نداری
هنوز افشار خون بار است امروز
چــــرا آنرا بیادِ  خود  نداری ؟!

مسلمانی
مسلمانی اگر اینست که باشی
برای رهیری یک فردِ ناشی
ندانی راه و یک بیراهه ای را
یقینن احمقِ مشکل تراشی!

مغز متفکر
تفکر گــــر چنین باشد که اغیار
ترا هســـتند یار و یاورِ ...غار
چه کس با گرگ ها همخانه بوده
که از او گاهی ندیده درد و آزار

ن.ت