نامردان
فغان از دست نامردان افغان
که آوردند به دالر سخت ایمان
به زیر بیرق کـفار جمع اند
شعار شان  بود  آیات  فرآن

دفتر دنیا
سخن بسیار از عدل است و داد است
هزاران جمله از جنگ و جهاد است
ولی  در  دفتر  دنیا  نوشتـــند:...
که  اینجا  مرکز فسق و فساد  است

عدالت

خدایا این چه حال و این چه کار است
که امیر ملک تو هر بی وقار است
تمام  فکر و ذکر اش  کشتن  ماست
عدالت  در  کتابش  انفــجار  است

زنان  خود سوز

به آتش سوختن بدتر از آن است

که خاموشی ترا پیش دونان است

بسوزان  سنگر  ظلم  و جهالت

که امروز تو فتوای زمان است

نعمت الله تُرکتمی