میهن

چپاول گشته است مفهوم میهن

بدست دشـمنان شـــوم میهن

بود یورو و دالر طاعت شان

خزان گردیده است موسم میهن

صدای ما

صــدای ماست در این آشیانه

که گـردیده چنین نبض زمانه

ان الحق گفتن حلاج امروز

به بار آورده رمز عاشقانه

تریاکی

به کابل جان سفر کردم بخوابم

هنــوز از دیدن آن در عذابم

صدا کردم کجایی مرد میدان

شنیــدم از دو تریاکی جوابم

خدای مهر

پریشانی دگــر ســودی ندارد

خــدای مهـر معبــودی ندارد

محبت مثله شد سالوس پیـروز

چودوزخ آتش اش دودی ندارد

 

نعمت الله ترکانی

25 دسمبر 2012